Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, segons la qual s’encarrega al Govern que, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, amb la inclusió de totes les modificacions aportades mitjançant aquesta Llei;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 16/2013, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2012, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 16/2013;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final de la Llei 9/2012, i les disposicions derogatòria i finals de la Llei 16/2013 i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les dos lleis esmentades porta causa;
LesLleis.com

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de març del 2014, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.