Carregant...
 

Llei 5/2013, del 9 de maig, de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim d’energia elèctrica


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de maig del 2013 ha aprovat la següent:

llei 5/2013, del 9 de maig, de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim d’energia elèctrica

Exposició de motius

La Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim d’energia elèctrica estableix les bases que possibiliten la producció d’electricitat mitjançant energies renovables, si bé limitada a instal·lacions de potències inferiors a 500 kW fins que no hi hagi una nova regulació del sector energètic, amb l’objectiu implícit de disminuir l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera, de reduir la dependència energètica de l’exterior i d’augmentar l’estalvi energètic.
LesLleis.com

Donant curs a les disposicions d’aquesta llei, s’ha desenvolupat la normativa sectorial que reglamenta la producció d’energia elèctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques i la seva cessió a la xarxa de distribució en baixa tensió (Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24 d’octubre del 2012), així com les condicions de compra d’aquesta energia per part de les empreses distribuïdores d’electricitat (Decret pel qual s’aproven les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012).

I en darrer lloc, per poder-se acollir al règim econòmic de tarifes regulades establert per a aquesta activitat, s’ha aprovat la convocatòria que ha de regir la seva assignació (Edicte pel qual s’aprova la convocatòria de les tarifes de retribució i del contingent de potència per a la generació elèctrica d’origen fotovoltaic de les instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 13 de març del 2013), així com la compensació econòmica a les empreses distribuïdores mitjançant l’aplicació de la tarifa C regulada a l’article 7 del Decret de modificació de les tarifes elèctriques, del 19 de desembre del 2012.

Al mateix temps, s’ha cregut oportú introduir unes modificacions en el Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió i en el Decret pel qual s’aproven les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques (decrets de modificació del 13 de març del 2013), que permetin ampliar l’abast d’aquesta activitat i no restringir-la a uns determinats supòsits que no contribueixen a la seva implantació.

En aquest sentit, ni les obligacions tributàries ni els condicionants legals a nivell d’activitats econòmiques que s’han d’afrontar tampoc no afavoreixen que els propietaris d’edificacions susceptibles d’acollir una instal·lació d’aquest tipus emprenguin directament una inversió que, atesa la seva capacitat de producció limitada, ha de beneficiar-se d’unes tarifes regulades superiors a les de mercat perquè sigui rendible econòmicament. Les obligacions tributàries (taxes i impostos, ja siguin comunals o governamentals, i cotitzacions a la CASS, si escau) que s’han d’assumir en l’exercici d’aquesta activitat econòmica afegeixen uns costos a la seva explotació que difícilment seran suportables per part dels propietaris de les edificacions que vulguin promoure-la, sigui quina sigui la fórmula que adoptin (societat, empresari, o directament un propietari individual o una comunitat de propietaris). I el mateix succeeix amb els requisits que s’han de complir per l’exercici d’una activitat empresarial (registre de l’activitat, presentació de comptes).

Amb l’objectiu de revertir la situació exposada es modifica l’article dos de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim d’energia elèctric, introduint un apartat nou que té com a finalitat eximir de qualsevol obligació tributària i d’altres els propietaris d’edificacions que hi posen en marxa i per compte propi instal·lacions per a la producció d’electricitat mitjançant l’ús d’energies renovables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.