Carregant...
 

Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica

Exposició de motius

El marc legal de l’energia elèctrica al Principat d’Andorra està constituït, bàsicament, per tres normes: el Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica, aprovat pels Delegats Permanents el 28 de juliol de 1975 i modificat per Decrets de 16 de desembre de 1992 i 18 de març de 2009; l’Acord del M. I. Consell General, de 14 de gener de 1988, que declara que la producció i la importació d’energia elèctrica són serveis públics essencials per a la comunitat que únicament poden ser prestats per l’Administració general, directament o a través d’una entitat parapública o societat pública a la que s’atribuirà aquest servei en règim d’exclusiva, i la Llei de creació de l’ens Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), també de 14 de gener de 1988, modificada per altres de 18 de gener de 1991 i 4 de novembre de 1993, que atribueix a aquest ens públic les dues activitats esmentades, i també la de distribució d’energia elèctrica, tant als usuaris directament com a les altres empreses distribuïdores.

Es tracta d’una normativa antiga i fragmentària, que pràcticament no ha evolucionat al llarg dels dos darrers decennis i que, en alguns aspectes, suposa un obstacle per a adoptar polítiques de diversificació de les fonts d’aprovisionament, de reducció de la dependència energètica i de potenciació de les energies renovables. D’aquí neix la necessitat de preparar una nova regulació del sector elèctric i, més generalment, del sector energètic, però aquesta regulació no es pot basar en una simple adaptació de les normes vigents, sinó que requereix d’una reflexió global i en profunditat, que ja s’està duent a terme. Aquesta reflexió ha d’anar dirigida a què la legislació introdueixi la producció d’electricitat mitjançant cogeneració, energia solar, tèrmica i eòlica, obrint a la iniciativa privada aquests sectors, i de la que n’han de sortir les directrius bàsiques per a la creació d’un marc legal completament nou i adaptat a les necessitats actuals i futures del Principat amb l’objectiu, l’any 2020, de reduir els gasos d’efecte hivernacle en un 20% i assolir que les energies renovables representin el 20% de les fonts d’energia, prenent com a model l’objectiu fixat pel Pla Estratègic Europeu de Tecnologia Energètica.

Tanmateix, és previsible que la preparació d’aquells textos, per la seva importància i complexitat, segueixi un procés relativament llarg i, mentrestant, hi ha algunes necessitats de caràcter urgent que es poden resoldre, almenys de forma provisional, mitjançant petites modificacions de les normes vigents. La present Llei té per objecte donar resposta a les següents:

Per una part, ampliar l’objecte de FEDA a les activitats de cogeneració i trigeneració o generació combinada d’electricitat, calor i fred o altres formes d’energia, que és una forma altament eficient de producció, el foment de la qual es considera prioritari per la Unió Europea (Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell). Tot i que FEDA ja participa en activitats de cogeneració en el Centre de Tractament de Residus d’Andorra, a l’empara de la Llei de 31-10-2002, relativa a aquella instal·lació, i té en marxa un projecte pilot a Soldeu, el desenvolupament futur d’altres activitats de cogeneració fa necessari formalitzar l’ampliació del seu objecte a la distribució de calor, especialment quan per raons d’eficiència es puguin aprofitar energies renovables (biomassa, geotèrmia, solar, …).

Per altra part, permetre la instal·lació de panells solars fotovoltaics de petita potència, i la producció de qualsevol tipus d’energia renovable per potències inferiors a 500 kW, amb possibilitat de cedir a la xarxa la seva producció. Aquesta és també una pràctica conforme a la política de la Unió Europea en matèria de foment d’energies renovables, que està regulada des de fa anys als països del nostre entorn, i que per la seva escassa incidència en l’equilibri de la xarxa elèctrica resultaria viable sense necessitat de modificació del marc normatiu vigent, si no topés amb el règim d’exclusiva atribuït a l’Administració en matèria de producció d’energia elèctrica. Per fer possible la instal·lació d’aquest tipus de generadors, cal establir, doncs, una excepció expressa a aquell règim.

Sembla també inajornable establir normes de qualitat de la distribució de l’energia elèctrica, que homologuin les condicions del servei en el Principat a les que regeixen en els països del nostre entorn. Són normes que modificaran el vigent Reglament provisional de la distribució de 1975, i la natura heterodoxa d’aquesta disposició, que fou aprovada pels Delegats Permanents en el règim anterior a la constitució, i ha estat modificada per decret del Govern amb posterioritat. Image Image

Per altra part, l’establiment de normes de qualitat resultaria incomplet si no es preveiessin, simultàniament, les conseqüències de la infracció. La natura i límits d’aquestes conseqüències que, tot i no ser estrictament sancions, sí que tenen un contingut econòmic, s’han d’establir per Llei.

L’aparició de noves possibilitats i l’evolució de la tecnologia en la producció i distribució d’energia elèctrica, com la recàrrega d’equips amb bateria o el subministrament d’energia elèctrica en interiors d’edificis a través d’equips de corrent estabilitzat i de grups electrògens, i l’aparició de noves tipologies d’establiments turístics, com els apartaments turístics o els aparthotels, aconsellen permetre, en determinats supòsits, la transmissió d’energia per part d’un abonat a tercers, sense necessitat de l’autorització prèvia del distribuïdor, que continua essent necessària en els altres casos.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.