Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament provisional de distribució de l’energia elèctrica


Exposició de motius

Vista la Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica;

Vist l’article 17 del Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica, del 28 de juliol de 1975, la darrera modificació del qual s’efectua el 16 de desembre de 1992;

Atès que les noves tecnologies de la societat de la informació permeten agilitzar certs tràmits que els ciutadans han d’efectuar davant l’Administració pública;

Considerant que els certificats professionals, i en concret els que lliuren les empreses instal·ladores elèctriques, anomenats butlletins elèctrics de baixa tensió, poden ser realitzats i conformats mitjançant sistemes telemàtics sense que sigui necessari que els usuaris ni les empreses instal·ladores es desplacin físicament a l’Administració;

Considerant, d’altra banda, que cal modificar la reglamentació vigent per adaptar-la al nou procediment i dotar-la així de la seguretat jurídica suficient;

A proposta del Ministeri d’Economia i Agricultura, el Govern, en la sessió del dia 18 de març del 2009:

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.