Carregant...
 

Llei 14/2013, del 19 de setembre, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consumAtès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de setembre del 2013 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

Seguint una clara voluntat de mantenir estables els diferencials de preus amb els països veïns en relació amb els preus del tabac i tenint en compte que les càrregues impositives que suporten els productes del tabac incideixen directament sobre el preu d’aquests productes, es modifiquen els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac.

Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;

Vist que l’article únic de la Llei 1/2013, del 18 d’abril, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum establia els tipus de gravamen aplicats als productes del tabac;
LesLleis.com

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;

Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.