Carregant...
 

Llei 19/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal

Tot i que en l'articulat d'aquesta llei es fa referència a la "Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998" considerem que preval el títol de la Llei 19/2013 i entenem que es volia fer referència al Codi de Procediment Penal.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 d’octubre del 2013 ha aprovat la següent:

llei 19/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal

Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern ha d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euros, la legislació en matèria bancària i financera i la recopilació d’informació estadística. Entre aquestes disposicions figura la Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre, relativa a la cooperació entre les oficines de recuperació d’actius dels estats membres en matèria de descobriment i d’identificació dels productes del crim o d’altres béns relacionats amb el crim.

La Decisió 2007/845/JAI estableix que cada estat membre crearà o designarà un organisme nacional de recuperació d’actius a fi de facilitar el seguiment i la identificació dels productes relacionats amb el delicte que puguin ser objecte d’un embargament o d’un comís.

La creació d’una oficina de recuperació d’actius criminals no ha de suposar cap cost addicional a l’Administració si s’utilitzen les estructures existents. Aquesta Llei preveu la creació de l’esmentada oficina policial (ORA) i d’una altra de judicial de gestió dels actius (OGA).
LesLleis.com

L’Oficina de Recuperació d’Actius (ORA) podrà rebre i enviar, de conformitat amb les disposicions europees 2007/845/JAI i 2006/960/JAI, demandes orientades a la recerca i la localització d’actius d’origen criminal. Quan les demandes efectuades per les oficines homòlogues estrangeres impliquin la necessitat d’una autorització judicial per obtenir les dades, l’ORA les ha de remetre a l’òrgan judicial competent. Si les autoritats judicials o policials en qualsevol fase del procediment volen localitzar els actius presumptament d’origen criminal a l’estranger, poden sol·licitar prèviament a l’ORA que efectuï una demanda als seus homòlegs, cosa que permet dirigir posteriorment les comissions rogatòries als països on hi ha actius criminals per bloquejar-los.

La gestió dels actius d’origen criminal implica unes competències i uns coneixements totalment diferents dels de la recerca d’aquests mateixos actius. Per donar més eficàcia al sistema i per fer-lo viable és indispensable incorporar en la nostra legislació nacional la venda de béns d’origen criminal abans que existeixi una sentència ferma i la seva possible utilització per part de les forces encarregades de lluitar contra aquest tipus de delinqüència. Actualment se segresten béns que poden tenir data de caducitat (tabac i d’altres) i que s’haurien de vendre abans del judici, o béns que perden molt valor durant el transcurs del procediment penal i finalment s’han depreciat considerablement el dia que es poden vendre. Amb aquesta modificació legislativa es crea una oficina de gestió d’actius criminals (OGA) que rebrà totes les decisions judicials que impliquin mesures cautelars o definitives de caràcter real i que també en canalitzarà la gestió. Aquest organisme serà l’encarregat d’executar les decisions judicials ordenant el retorn dels béns als propietaris, la indemnització de les víctimes en execució de la sentència penal ferma o el comís definitiu. L’OGA permetrà treure un rendiment més adequat dels actius criminals immobilitzats i centralitzar en un sol organisme la gestió que ara es troba de forma dispersa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.