Carregant...
 

llei 14/2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de desembre del 2015 ha aprovat la següent:

llei 14/2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

Exposició de motius

En la sessió del dia 10 de desembre de 1998 el Consell General va aprovar la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra, SA que fou publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 1, del 7 de gener de 1999. En l’article únic d’aquesta Llei s’aprovà la creació de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra, SA d’acord amb els Estatuts adjunts en l’annex I, facultant el Govern perquè participés, mitjançant el procediment de fundació successiva, en la constitució de la mateixa que havia de tenir per objecte la comercialització de bestiar criat i engreixat pels socis en explotacions ramaderes ubicades al Principat d’Andorra d’acord amb les regles de producció que havia d’elaborar la societat i la normativa vigent. També havia de tenir per objecte l’adquisició de productes necessaris per a la cria i l’engreix del bestiar, matèries primeres, mitjans de producció, i béns i serveis, per revendre’ls i facilitar-los als socis en les millors condicions de preu i qualitat, podent realitzar tota classe d’operacions industrials, comercials i financeres aptes per al compliment d’aquell objectiu. Així mateix es disposà que el capital fundacional de la societat seria, com a mínim, el fixat en el Reglament de societats mercantils i com a màxim l’import de 25 milions de pessetes, i el Govern havia de subscriure i desemborsar un percentatge de capital superior al 50 % i acomplir les formalitats necessàries per a la constitució de la societat.
LesLleis.com

La disposició addicional de la Llei va establir que el Govern podia participar en la junta constituent per tal de complementar els estatuts de la societat d’acord amb el Reglament de societats mercantils i la Llei general de les finances públiques i fixar definitivament el capital fundacional d’acord amb el mínim i el màxim establerts en la Llei.

Mitjançant escriptura pública atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 30 de juliol de 1999, amb el número de protocol 2.078, es constituí la societat anònima Ramaders d’Andorra, SA amb un capital fundacional de 16 milions de pessetes dividit en 1.600 accions nominatives d’un valor nominal de 10.000 pessetes cada una de les quals Govern va subscriure 1.206 accions.

Mitjançant altra escriptura pública d’ampliació de capital social, subscripció d’accions i modificació d’estatuts, atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 25 de setembre del 2003, amb el número de protocol 3.200, la societat Ramaders d’Andorra, SA augmentà el capital social en 54.091,9 euros. En conseqüència el capital social va quedar fixat en 150.253,3 euros, contravalor dels 25 milions de pessetes que la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra, SA va establir com a import màxim del capital social de la societat. Les accions de nova creació van ser subscrites i desemborsades íntegrament pel Govern.

El Consell General, per Llei 1/2004 del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici 2004 en l’article 25, va autoritzar l’ampliació de capital de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra, SA, en una o més operacions, fins a un màxim de 270.455,45 euros, establint que en l’operació o les operacions d’ampliació, el Govern havia de subscriure i desemborsar la part de capital que escaigués per assegurar que, en tot moment, la seva participació fos superior al 50 %.

En la sessió del 18 d’octubre del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Aquesta Llei preveu en la disposició primera, que en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei les societats adaptin els seus estatuts a aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.

L’article 2, lletres d) i e), de la Llei general de les finances públiques, aprovada pel Consell General el dia 19 de desembre de 1996, estableix que cal aprovar per llei la modificació estatutària de societats amb participació de l’Administració general i l’adquisició de participacions que comportin l’adquisició del control en les societats esmentades.

En la sessió del 13 d’octubre del 2011, el Consell General va aprovar la Llei 13/2011, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada regularitzant així la situació de la societat Ramaders d’Andorra, SA davant de les obligacions fixades per la legislació vigent en matèria de societats anònimes.

En els darrers anys, Ramaders d’Andorra, SA ha hagut d’adaptar progressivament la seva activitat comercial a les exigències del sector càrnic per tal de mantenir els nivells d’ingressos necessaris per assegurar els compromisos contrets amb els socis i amb els clients. L’objecte social actual comporta dificultats d’interpretació a l’hora de valorar si totes les etapes integrades en la cria, engreix, sacrifici, condicionament i venda de canals o de parts de canals s’hi troben adequadament reflectides.

D’altra banda, el Govern ha constatat que en l’actualitat, no es disposa de les eines per assegurar el manteniment de la prestació de servei públic de l’Escorxador Nacional d’Andorra en cas de cessament per incompliment o bé de manca de concurrència privada del contracte de gestió de serveis públics. La possibilitat de què Ramaders d’Andorra, SA pogués fer-se càrrec, bé de forma temporal, bé de forma permanent, en aquests supòsits, de la gestió dels serveis públics de l’Escorxador Nacional d’Andorra no pot donar-se vist que l’objecte social actual no contempla aquesta eventualitat.

D’acord amb les consideracions precedents, el Consell General aprova aquesta Llei.
Article únic. Modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

S’aprova la modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA d’acord amb els estatuts que figuren en annex.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 13/2011, del 13 d’octubre, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada en tot allò que s’oposi a aquesta Llei.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern perquè adopti totes les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta Llei i se’l faculta així mateix per a l’acompliment de totes les formalitats legals necessàries per a aquesta finalitat.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 3 de desembre del 2015

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

Annex

Estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

I. Denominació, objecte, domicili i durada

Article 1. Denominació

Amb la denominació de “Ramaders d’Andorra, SA” es constitueix una societat anònima que es regeix pels presents estatuts, pels reglaments interns de funcionament que la junta general aprovi, per la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i per la resta de normativa vigent al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.