Carregant...
 

llei 14/2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de desembre del 2015 ha aprovat la següent:

llei 14/2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

Exposició de motius

En la sessió del dia 10 de desembre de 1998 el Consell General va aprovar la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra, SA que fou publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 1, del 7 de gener de 1999. En l’article únic d’aquesta Llei s’aprovà la creació de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra, SA d’acord amb els Estatuts adjunts en l’annex I, facultant el Govern perquè participés, mitjançant el procediment de fundació successiva, en la constitució de la mateixa que havia de tenir per objecte la comercialització de bestiar criat i engreixat pels socis en explotacions ramaderes ubicades al Principat d’Andorra d’acord amb les regles de producció que havia d’elaborar la societat i la normativa vigent. També havia de tenir per objecte l’adquisició de productes necessaris per a la cria i l’engreix del bestiar, matèries primeres, mitjans de producció, i béns i serveis, per revendre’ls i facilitar-los als socis en les millors condicions de preu i qualitat, podent realitzar tota classe d’operacions industrials, comercials i financeres aptes per al compliment d’aquell objectiu. Així mateix es disposà que el capital fundacional de la societat seria, com a mínim, el fixat en el Reglament de societats mercantils i com a màxim l’import de 25 milions de pessetes, i el Govern havia de subscriure i desemborsar un percentatge de capital superior al 50 % i acomplir les formalitats necessàries per a la constitució de la societat.
LesLleis.com

La disposició addicional de la Llei va establir que el Govern podia participar en la junta constituent per tal de complementar els estatuts de la societat d’acord amb el Reglament de societats mercantils i la Llei general de les finances públiques i fixar definitivament el capital fundacional d’acord amb el mínim i el màxim establerts en la Llei.

Mitjançant escriptura pública atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 30 de juliol de 1999, amb el número de protocol 2.078, es constituí la societat anònima Ramaders d’Andorra, SA amb un capital fundacional de 16 milions de pessetes dividit en 1.600 accions nominatives d’un valor nominal de 10.000 pessetes cada una de les quals Govern va subscriure 1.206 accions.

Mitjançant altra escriptura pública d’ampliació de capital social, subscripció d’accions i modificació d’estatuts, atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 25 de setembre del 2003, amb el número de protocol 3.200, la societat Ramaders d’Andorra, SA augmentà el capital social en 54.091,9 euros. En conseqüència el capital social va quedar fixat en 150.253,3 euros, contravalor dels 25 milions de pessetes que la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra, SA va establir com a import màxim del capital social de la societat. Les accions de nova creació van ser subscrites i desemborsades íntegrament pel Govern.

El Consell General, per Llei 1/2004 del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici 2004 en l’article 25, va autoritzar l’ampliació de capital de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra, SA, en una o més operacions, fins a un màxim de 270.455,45 euros, establint que en l’operació o les operacions d’ampliació, el Govern havia de subscriure i desemborsar la part de capital que escaigués per assegurar que, en tot moment, la seva participació fos superior al 50 %.

En la sessió del 18 d’octubre del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Aquesta Llei preveu en la disposició primera, que en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei les societats adaptin els seus estatuts a aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.

L’article 2, lletres d) i e), de la Llei general de les finances públiques, aprovada pel Consell General el dia 19 de desembre de 1996, estableix que cal aprovar per llei la modificació estatutària de societats amb participació de l’Administració general i l’adquisició de participacions que comportin l’adquisició del control en les societats esmentades.

En la sessió del 13 d’octubre del 2011, el Consell General va aprovar la Llei 13/2011, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada regularitzant així la situació de la societat Ramaders d’Andorra, SA davant de les obligacions fixades per la legislació vigent en matèria de societats anònimes.

En els darrers anys, Ramaders d’Andorra, SA ha hagut d’adaptar progressivament la seva activitat comercial a les exigències del sector càrnic per tal de mantenir els nivells d’ingressos necessaris per assegurar els compromisos contrets amb els socis i amb els clients. L’objecte social actual comporta dificultats d’interpretació a l’hora de valorar si totes les etapes integrades en la cria, engreix, sacrifici, condicionament i venda de canals o de parts de canals s’hi troben adequadament reflectides.

D’altra banda, el Govern ha constatat que en l’actualitat, no es disposa de les eines per assegurar el manteniment de la prestació de servei públic de l’Escorxador Nacional d’Andorra en cas de cessament per incompliment o bé de manca de concurrència privada del contracte de gestió de serveis públics. La possibilitat de què Ramaders d’Andorra, SA pogués fer-se càrrec, bé de forma temporal, bé de forma permanent, en aquests supòsits, de la gestió dels serveis públics de l’Escorxador Nacional d’Andorra no pot donar-se vist que l’objecte social actual no contempla aquesta eventualitat.

D’acord amb les consideracions precedents, el Consell General aprova aquesta Llei.
Article únic. Modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

S’aprova la modificació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA d’acord amb els estatuts que figuren en annex.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 13/2011, del 13 d’octubre, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada en tot allò que s’oposi a aquesta Llei.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern perquè adopti totes les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta Llei i se’l faculta així mateix per a l’acompliment de totes les formalitats legals necessàries per a aquesta finalitat.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 3 de desembre del 2015

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

Annex

Estatuts de la societat Ramaders d’Andorra, SA

I. Denominació, objecte, domicili i durada

Article 1. Denominació

Amb la denominació de “Ramaders d’Andorra, SA” es constitueix una societat anònima que es regeix pels presents estatuts, pels reglaments interns de funcionament que la junta general aprovi, per la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i per la resta de normativa vigent al Principat d’Andorra.
Article 2. Objecte Image

1. La societat té per objecte la comercialització de bestiar criat i engreixat pels socis en explotacions ramaderes ubicades al Principat d’Andorra d’acord amb les regles de producció que elabori la societat, les normes que aprovi el Govern i la normativa vigent. També té per objecte l’adquisició de productes necessaris per a la cria i l’engreix del bestiar, matèries primeres, mitjans de producció, i béns i serveis, per revendre’ls i facilitar-los als socis en les millors condicions de preu i qualitat. Sempre que la situació ho requereixi, la societat pot adquirir bestiar de terceres persones que no siguin sòcies.

2. Així mateix, la societat té per objecte dur a terme totes les activitats que es produeixen al llarg de la cadena alimentària (“des de la cort fins a la taula”), que tenen com a finalitat la revaloració de la carn, dels productes carnis i altres productes que obtingui del bestiar que adquireixi (compra i venda de bestiar, sacrifici del bestiar, especejament, transformació i elaboració de carn, productes carnis i altres productes derivats i la seva comercialització).

3. La societat també té per objecte desenvolupar i dur a terme programes de recerca i innovació, així com participar-hi, i prendre part en el desenvolupament d’estudis que puguin ser d’interès per al sector agropecuari amb la finalitat de contribuir, entre altres aspectes, al foment de la selecció i la millora de les races autòctones, a l’aplicació de bones pràctiques en la producció, la cria i l’engreix de bestiar i, en general, a la millora dels processos de producció i transformació dels productes que comercialitza. Així mateix, té per objecte la participació en el desenvolupament d’accions formatives que estiguin orientades a promocionar-se.

4. Per al compliment dels objectius socials previstos, la junta general d’accionistes pot crear les seccions convenients i aprovar els reglaments de funcionament interns tant de la mateixa societat com de les seccions, així com els plecs de condicions i els manuals respectius de producció per a la cria, el maneig i l’alimentació del bestiar per comercialitzar, que han de ser obligatòriament respectats pels socis.

5. La societat també pot dur a terme, de forma accessòria, les activitats complementàries de l’objecte principal indicat que tendeixin a un desenvolupament millor de la societat i contribueixin al foment i la millora de la cria i l’engreix de bestiar al Principat d’Andorra.

6. Les activitats indicades poden ésser desenvolupades per la societat, ja directament, ja indirectament mitjançant la titularitat d’accions i participacions en societats d’objecte anàleg o mitjançant qualsevol altra forma admesa en dret.

7. Quan la llei exigeixi un títol professional per a l’exercici d’alguna de les activitats compreses en l’objecte social, haurà de realitzar-la per mitjà d’una persona que tingui la titulació.

Mostra redacció anterior, vigent del 23/12/2015 al 17/08/2022
Article 2. Objecte

1. La societat té per objecte la comercialització de bestiar criat i engreixat pels socis en explotacions ramaderes ubicades al Principat d’Andorra d’acord amb les regles de producció que elaborarà la societat, les normes que aprovi el Govern i la normativa vigent. També té per objecte l’adquisició de productes necessaris per a la cria i l’engreix del bestiar, matèries primeres, mitjans de producció, i béns i serveis, per revendre’ls i facilitar-los als socis en les millors condicions de preu i qualitat. Sempre que la situació ho requereixi, la societat pot adquirir bestiar de terceres persones que no siguin sòcies quan la manca de subministrament intern pugui causar problemes de comercialització per manca de producte.

2. Així mateix, la societat també té per objecte el sacrifici del bestiar, l’intercanvi, l’exportació, l’especejament i la transformació, la distribució, el transport, la congelació, l’emmagatzematge, el condicionament, la venda al major de canals, de carn d’especejament i de menuderies fresques i congelades de les espècies ovina, caprina, equina i bovina. La societat té igualment per objecte la gestió i l’explotació de sales de desfer i escorxadors, públics o privats, mitjançant les modalitats establertes en la legislació vigent, i, en el supòsit d’escorxadors públics, sempre que calgui per garantir la prestació del servei públic.

3. Per al compliment dels objectius socials previstos, la junta general d’accionistes pot crear les seccions convenients i aprovar els reglaments de funcionament interns tant de la mateixa societat com de les seccions i els reglaments de producció per a la cria, el maneig i l’alimentació del bestiar per comercialitzar, que han de ser obligatòriament respectats pels socis.

4. La societat també pot realitzar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l’objecte principal indicat que tendeixin a un desenvolupament millor de la societat i contribueixin al foment i la millora de la cria i l’engreix de bestiar al Principat d’Andorra.

5. Les activitats indicades poden ésser desenvolupades per la societat, ja directament, ja indirectament mitjançant la titularitat d’accions i participacions en societats d’objecte anàleg o mitjançant qualsevulla altra forma admesa en Dret.

6. Quan la llei exigeixi un títol professional per a l’exercici d’alguna de les activitats compreses en l’objecte social, haurà de realitzar-la per mitjà de persona que ostenti la titulació.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.


Article 3. Domicili

1. El domicili social es fixa a Camí de la Grau, Edifici Prat del Rull, 1er pis, despatx 1.7, d’Andorra la Vella.

2. La societat pot establir sucursals, delegacions o agències a qualsevol altre lloc del Principat d’Andorra o a l’estranger, sempre d’acord amb la normativa legal vigent al Principat.
Article 4. Durada

La durada de la societat és indefinida a comptar del dia en què adquireixi personalitat jurídica, d’acord amb les disposicions legals vigents al Principat.

II. Els socis

Article 5. Requisits i procediment d’admissió

1. Perquè una persona sigui admesa com a sòcia ha de complir els requisits següents:

a) Estar inscrita al Padral del Govern com a titular en actiu d’una explotació ramadera.
b) Complir els requisits previstos en els presents estatuts.
c) Estar prèviament inclosa en la relació de promotors que figurin en l’escriptura de constitució de la societat o sol·licitar l’admissió al consell d’administració en la forma prevista en els presents estatuts i en els reglaments interns.
d) Subscriure o adquirir, d’acord amb les seccions creades per la societat, les accions representatives del capital social que determinin els reglaments interns de la societat en funció dels caps de bestiar inscrits al Padral del Govern a nom del sol·licitant o de les places d’engreix que se li reconeguin.


2. La sol·licitud d’ingrés com a soci de la societat es presentarà al consell d’administració amb els documents que acreditin el compliment dels requisits fixats anteriorment.

3. El consell d’administració, després de l’informe de la comissió tècnica que estableixi el reglament intern, resoldrà per escrit en el termini de 30 dies l’admissió o la denegació de la sol·licitud. La denegació únicament es podrà fonamentar en l’incompliment dels requisits necessaris per a la condició de soci.

4. Contra l’acord del consell d’administració es podrà recórrer en el termini de 15 dies a la junta general d’accionistes que decidirà, per votació secreta, a la propera assemblea que celebri.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.