Carregant...
 

Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny


llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny

Exposició de motius


L’article 81 de la Constitució disposa que amb la finalitat d’assegurar la capacitat econòmica dels comuns, una Llei qualificada ha de determinar les transferències de capital del pressupost general als comuns. Alhora, la pròpia Constitució proclama, en el seu article 79, el principi d’autogovern dels comuns, del que en dimanen tant l’autonomia administrativa i financera garantides per l’article 80.1 del mateix text constitucional, com un mínim de potestats. Entre altres, la potestat financera, que atorga als comuns la capacitat per elaborar, aprovar, executar i controlar els propis pressupostos.
LesLleis.com

La Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, disposa que les transferències als comuns contemplades en la Llei i objecte de la partida pressupostària corresponent estan destinades al finançament de despeses d’inversió a realitzar a les parròquies corresponents, d’acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències als comuns, i també a la reducció de l’endeutament. No obstant això, cada Comú podrà destinar com a màxim un 20% de l’import de la transferència a finançar despeses derivades d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure.

La modificació legislativa operada per la Llei 10/2007 en què s’introduí la possibilitat que els comuns puguin destinar l’import de les transferències a la reducció de l’endeutament, pretenia afavorir que els comuns assolissin l’equilibri financer i poguessin reduir l’endeutament sense distingir si es tractava d’endeutament provinent d’inversió o de despesa corrent.

Tot i això, s’han produït determinades disfuncions per a la bona administració de les transferències tant pel que fa a l’ordre d’aconseguir l’equilibri financer i la reducció del deute com a l’exercici general de la potestat d’autonomia financera pròpia dels comuns.

En matèria d’assoliment de l’equilibri financer, l’article 7, tal com va quedar redactat per la Llei qualificada 10/2007, ofereix dubtes i dificultats d’interpretació ja que no és evident que només es puguin destinar a reduir deute les transferències destinades a la inversió i no a la despesa corrent. Amb això, sigui quina sigui la interpretació que s’atorgui, s’està dificultant un adequat tractament del dèficit i del deute per poder connectar amb les últimes modificacions legislatives.

Per tant, amb la finalitat de garantir l’autonomia financera dels comuns i eliminar algunes dificultats de procediment per fer front al dèficit públic, ha de procedir-se a la reforma de la Llei qualificada de transferències als comuns en els seus articles 7, 8 i 9.

Es modifica, doncs, la redacció de l’article únic de la Llei qualificada 10/2007, del 17 de maig, de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, i se suprimeixen els articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, aprovada pel Consell General el dia 4 de novembre de 1993.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.