Carregant...
 

Llei 1/2016, del 21 de gener, de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de gener del 2016 ha aprovat la següent:

llei 1/2016, del 21 de gener, de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries

Exposició de motius

La Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries té per objecte regular els processos de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, establir mecanismes que redueixin el risc que es produeixi un supòsit de resolució, així com crear el règim jurídic de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), amb la finalitat de protegir la confiança, la credibilitat i l’estabilitat del sistema financer.
LesLleis.com

La naturalesa i el règim jurídic de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) es regulen al capítol cinquè de la Llei 8/2015, i són els d’una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera i plena capacitat pública i privada per al desenvolupament de les seves finalitats, principalment.

Per cobrir les seves despeses de funcionament, l’AREB ha de disposar de consignació amb càrrec al pressupost de l’Estat. Aquesta habilitació pressupostària requereix l’aprovació anual per part del Consell d’Administració de l’AREB d’un avantprojecte de llei que ha de remetre al Govern per mitjà del ministeri encarregat de les finances. L’aprovació d’aquest avantprojecte pel Govern comporta la seva conversió en projecte de llei del pressupost general, que cal trametre al seu torn a la Sindicatura, tal com estableix la Llei general de les finances públiques.

La constitució de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) és posterior a l’aprovació del pressupost general per a l’exercici del 2015. Això fa necessari aprovar i tramitar el pressupost d’aquesta entitat mitjançant la present modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015.

En conseqüència, les modificacions de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 que ara s’aproven són per vetllar per la integritat del pressupost general, d’acord amb els principis d’unitat i d’universalitat, principalment, que determina la Llei general de les finances públiques.

Tornant a la Llei 8/2015 de constant referència, la disposició addicional tercera autoritza el Govern a fer una dotació provisional a l’AREB per un import total de 500.000 euros per atendre les necessitats de funcionament d’aquest ens públic mentre no tingui aprovat el seu pressupost. A aquest efecte, enguany el Govern ha habilitat en el pressupost de despesa el subconcepte 41119, “Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries”, i ha acordat un crèdit ampliable per l’import de 500.000 euros, d’acord amb l’article 25 de la Llei general de les finances públiques i l’article 4 de la Llei de pressupost per a l’exercici 2015.

El pressupost per a l’exercici 2015 aprovat pel Consell d’Administració de l’AREB presenta un estat de despeses que comprèn dos projectes diferenciats que es detallen a continuació i que necessiten finançament addicional per part del Govern per un import de 20.222.890,16 euros.

D’una banda, el projecte denominat “PROJ0001 SERVEIS GENERALS AREB” correspon a les despeses de funcionament pròpies de l’ens i ascendeix a 700.514,06 euros. Aquestes despeses són de la naturalesa següent: 20.155,10 euros són en concepte d’inversió real; la resta, d’un import de 680.358,96 euros, són en concepte de despeses corrents i comprenen 268.309,25 euros de despeses de personal, 409.949,71 euros de despeses de consum de béns corrents i de serveis, i 2.100 euros de despeses financeres.

I de l’altra, el projecte denominat “PROJ0002 RESOLUCIÓ BPA” correspon a les despeses derivades del procés de resolució de l’entitat Banca Privada d’Andorra, SA, d’un import total de 20.022.376,10 euros. Aquestes despeses són en concepte de “Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics”, per 19.963.532,65 euros, i en concepte d’inversió real per un import de 58.843,45 euros.

El Govern no disposa de crèdits suficients al subconcepte 41119, “Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries”, que va habilitar d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 8/2015 per fer front a la totalitat de les despeses corrents. Els crèdits necessaris per suplementar la partida esmentada -que han motivat l’aprovació d’un suplement de crèdit per part del Govern- es xifren en 180.358,96 euros i resulten de la diferència entre l’import de la dotació provisional (500.000 euros) i l’import estimat de les despeses corrents del projecte denominat “PROJ0001 SERVEIS GENERALS AREB” del pressupost d’aquest ens públic (680.358,96 euros).

El Govern no disposa dels crèdits per fer front a la transferència de capital i al préstec a l’AREB per un import de 20.155,10 euros i de 20.022.376,10 euros, respectivament, en el pressupost de l’exercici 2015. Per aquest motiu, ha aprovat un crèdit extraordinari per poder fer-hi front.

Es fa avinent que 1.500.000 euros de l’import del crèdit extraordinari en concepte de préstec a l’AREB correspon a la ratificació de l’avenç de fons que el Govern ha aprovat en la mateixa data del 21 d’octubre del 2015, a l’efecte que el Govern pugui fer efectiu aquest import a l’AREB perquè aquest ens públic pugui al seu torn fer front a part de les despeses derivades del procés de resolució de l’entitat Banca Privada d’Andorra, SA.

La urgència i la necessitat d’aquestes despeses queden justificades, d’una banda, pel que fa al préstec destinat a finançar les despeses derivades del procés de resolució de l’entitat Banca Privada d’Andorra, SA, pel fet d’acomplir les obligacions contractuals en concepte de treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics, principalment i per regularitzar la situació pressupostària d’aquestes obligacions contractuals, d’acord amb la Llei general de les finances públiques i la normativa concordant; i de l’altra, quant a la transferència corrent i a la transferència de capital destinades a finançar les despeses de funcionament pròpies de l’ens públic, perquè l’AREB pugui assumir i exercir correctament les seves competències i per al seu bon funcionament.

Vist que el Govern, per acord del 21 d’octubre del 2015, ha aprovat un avenç de fons per un import total d’1.500.000 euros per fer front a un préstec a l’AREB destinat a finançar part de les despeses derivades del procés de resolució de l’entitat Banca Privada d’Andorra, SA;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries del 27 d’agost del 2015;

Vist l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries del 8 d’octubre del 2015;

Vist l’acord de Govern del 21 d’octubre del 2015;
Article 1. Modificació de l’apartat 1 de l’article 1

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015, que queda redactat com segueix:

“Article 1. Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei

1. En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2015 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.
b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
- Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom, SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.