Carregant...
 

Llei 7-2016, del 26 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de maig del 2016 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 7/2016, del 26 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993

Exposició de motius

En virtut de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, es va addicionar un paràgraf tercer a l’article 11 de la Llei. Aquest nou paràgraf relaciona els conceptes que han d’integrar el règim retributiu dels batlles i els magistrats, però delega tanmateix en una llei posterior la regulació concreta d’aquest règim. En conseqüència, la disposició final setena de la Llei 28/2014 encomana al Govern que aprovi el projecte de llei de regulació del règim retributiu dels batlles i els magistrats, i també del règim retributiu i de gratificació del fiscal general i dels fiscals adjunts, i dels membres del Consell Superior de la Justícia, respectivament, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, que va tenir lloc el 13 de novembre del 2014.

És per aquest motiu que es promou aquesta Llei, que, per motius de coherència sistemàtica, s’ha articulat com una nova modificació de la Llei qualificada de la Justícia i, per via de la disposició final primera, també de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996. En efecte, s’ha volgut evitar la dispersió normativa i que, per tant, totes les qüestions relatives al règim estatutari dels membres de les carreres judicial i fiscal es continguin en les mateixes normes legals.

L’article 1 de la Llei reforma una vegada més el paràgraf tercer de l’article 11 de la Llei qualificada de la Justícia per encabir el concepte retributiu que consisteix en el complement d’antiguitat, però tot eliminant l’obligatorietat que els batlles i els magistrats percebin tots els conceptes retributius ordinaris que fins ara relacionava l’article 11. Així, s’ha constatat que esdevé impossible aplicar d’una forma adequada i equitativa el complement de productivitat quan es tracta dels batlles adscrits a les seccions d’Instrucció i, en canvi, les característiques del lloc de treball que ocupen i l’assumpció dels torns de guàrdia en matèria penal fan necessari que puguin percebre un complement de destinació. Al mateix temps, s’aprofita la modificació de l’article que ens ocupa per afegir un nou paràgraf que fa remissió a les taules que s’incorporen com un nou annex I a la Llei qualificada de la Justícia, d’acord amb l’article 6 de la Llei, i que detallen el règim retributiu dels batlles i els magistrats.

En aquest sentit, l’article 6 quantifica la base retributiva i els complements que formen part del règim retributiu dels batlles i els magistrats. En el cas dels batlles, aquesta base retributiva es redueix si es té en compte la quantitat percebuda actualment, però es compensa amb un increment salarial vinculat al complement de grau. La suma d’aquest complement i del complement d’antiguitat fa possible una progressió salarial real i rellevant, que dimana al mateix temps de l’antiguitat i de l’avaluació favorable en relació amb l’exercici de les funcions encomanades i amb les activitats formatives endegades. A més, aquesta progressió es pot veure consolidada eventualment amb l’augment salarial que comporta l’accés a la categoria de magistrat, i amb el complement de grau que també s’hi inclou, atès que la base retributiva dels magistrats amb dedicació plena s’incrementa substancialment per establir una vinculació estreta entre la progressió en la carrera judicial i la progressió salarial.

Pel que fa a l’article 2 de la Llei, modifica l’article 30 de la Llei qualificada de la Justícia, amb l’objectiu de remetre’s a les taules que s’hi introdueixen com un nou annex II, i que estableixen i quantifiquen la gratificació dels membres del Consell Superior de la Justícia.

Aquest annex II s’incorpora a la Llei qualificada de la Justícia en virtut de l’article 7 i, sense augmentar globalment la gratificació que perceben els membres del Consell Superior de la Justícia, consolida un repartiment més equitatiu d’acord amb la càrrega de treball i les responsabilitats que tenen cadascun d’aquests membres.

La Llei es clou amb dos disposicions transitòries i tres disposicions finals. La disposició transitòria primera té com a finalitat preservar els drets econòmics adquirits pels membres de les carreres judicial i fiscal, tot establint, però, les normes oportunes a fi d’evitar un increment desproporcionat i inequitatiu del règim retributiu d’algun dels membres de la carrera judicial, per aplicació coetània dels nous conceptes retributius i de la mateixa disposició transitòria que ens ocupa, i, també, per mitigar a terme les diferències derivades de les quantitats percebudes per raó de l’antiguitat meritada. D’altra banda, la disposició transitòria segona inclou les disposicions necessàries per substituir els antics complements retributius pels nous complements retributius.

La disposició final primera modifica l’article 15 de la Llei del Ministeri Fiscal i introdueix un nou annex a la Llei, per millorar la regulació relativa a l’aplicació de les normes de la Llei qualificada de la Justícia als membres de la carrera fiscal i, sobretot, per establir i quantificar el règim retributiu del fiscal general i els fiscals adjunts, d’acord amb les mateixes premisses mencionades en relació amb els batlles i els magistrats. D’altra banda, la modificació de l’article 15 de la Llei del Ministeri Fiscal ha permès constatar que els articles 90 a 92 de la Llei qualificada de la Justícia bé eren reiteratius en relació amb les disposicions de la Llei del Ministeri Fiscal, bé ho esdevenen a partir d’ara, i és per aquest motiu que es deroguen en virtut de l’article 4 de la Llei.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.