Carregant...
 

Llei 14/2016, del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de juliol del 2016 ha aprovat la següent:

llei 14/2016, del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració

Exposició de motius

La Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, va reformar l’article 30 de la Llei esmentada amb l’objectiu d’ampliar l’abast de l’autorització de residència per estudis, en pràctiques formatives o per recerca que existia fins llavors i fer-la extensiva a les activitats d’entrenaments esportius, i també per permetre que les pràctiques formatives, els entrenaments esportius i les recerques fossin remunerats dins el marc de convenis atorgats amb centres docents o esportius estrangers.
LesLleis.com

Des que es van crear les autoritzacions de residència per portar a terme entrenaments esportius, se n’han concedit una vuitantena aproximadament, per desenvolupar en tots els casos una activitat esportiva en clubs de futbol, la qual cosa ha suposat que els titulars d’aquestes autoritzacions, a més de dur a terme els entrenaments esportius, també hagin participat com a jugadors a la lliga nacional de futbol. Per tant, cal concloure que la finalitat per a la qual es va ampliar l’objecte de la tipologia d’autoritzacions que regula l’article 30 de la Llei 9/2012 ha quedat desvirtuada, la qual cosa fa necessària una nova modificació de l’article esmentat per reconduir aquest objecte a la finalitat mencionada. En aquest sentit, si bé fins al dia d’avui els esportistes d’elit que han fet estades al Principat d’Andorra per portar a terme entrenaments esportius no han requerit una autorització de residència, atès que aquestes estades sempre han estat puntuals i no han comportat un canvi en la seva residència habitual, no es pot descartar que en el futur el sojorn al país per fer aquests entrenaments esportius s’hagi de prolongar en alguns casos més enllà del període màxim que no requereix l’obtenció d’una autorització de residència a l’empara de l’article 30 de la Llei 9/2012. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari mantenir els entrenaments esportius com una de les modalitats de l’autorització de residència esmentada, però sempre i quan es tracti d’entrenaments esportius d’alt nivell, la qual cosa haurà de reconèixer el ministeri encarregat de l’esport mitjançant un informe previ.

Per aquest motiu es promou aquesta Llei, que es desglossa en un article únic que modifica l’article 30 de la Llei 9/2012, i dos disposicions finals que encomanen al Govern la publicació del text consolidat corresponent i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei, respectivament.
Article únic. Modificació de l’article 30

Es modifica l’article 30 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, tal com va ser modificat per l’article 7 de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el qual queda redactat de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.