Carregant...
 

Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d’estadística 2018-2021 (Text refós per LesLleis.com)


llei del Pla d’estadística 2018-2021

Exposició de motius

La Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l’estadística pública, estableix que s’ha de planificar i ordenar l’activitat estadística a l’entorn del Pla d’estadística que s’ha d’aprovar per llei. En aquest sentit, la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 és el primer pla estadístic del Principat, i es configura com l’eina fonamental per ordenar, regular i sistematitzar l’activitat del Sistema estadístic del Principat, conformat per totes les institucions i els òrgans que duen a terme activitats estadístiques públiques, així com les persones físiques o jurídiques que, amb finalitats estrictament estadístiques, hagin subscrit un acord amb algun dels organismes. D’acord amb els preceptes fixats per la Llei de la funció de l’estadística pública vigent, s’estableixen els objectius generals i específics que s’han de desenvolupar en el període de vigència del Pla, i també les activitats estadístiques per a assolir-los, i que es concreten en els programes estadístics anuals que aprova el Govern.

El desenvolupament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques públiques en el marc legislatiu del Pla d’estadística andorrà ha de tenir present l’actual context de l’estadística pública, tant a escala internacional com nacional. En el primer nivell, el Sistema estadístic ha de fer front a tres desafiaments importants: la necessitat creixent d’estadístiques oficials, tendència que difícilment disminuirà en el futur; l’exigència d’estadístiques d’elevada qualitat i actualitat, i la sostenibilitat dels recursos i mitjans que cal destinar-hi, així com la necessitat de reduir la càrrega informativa. En un context caracteritzat per l’escassetat de recursos, es fa del tot necessari prioritzar-ne la utilització i obliga les administracions públiques a repensar la seva acció de manera simplificada i menys costosa. En línia amb les recomanacions del Reglament (UE) número 99/2013, del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de gener del 2013, relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017 i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, revisat pel Comitè del Sistema estadístic europeu el 28 de setembre del 2011, es pretén impulsar un model de producció estadística basat en l’aprofitament de la informació administrativa i la seva progressiva integració amb la informació estadística disponible, amb absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals, situant en el centre de la producció estadística un sistema de registres estadístics basat en el Registre Estadístic de Població, el Registre Estadístic de Territori i el Registre Estadístic d’Empreses-Establiments, amb el triple objectiu d’oferir estadístiques més coherents i actuals d’acord amb el seu ancoratge en la informació administrativa disponible, optimitzar la despesa en l’obtenció directa de dades i minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants.

En el cas del Principat, cal combinar aquestes orientacions genèriques de l’estadística pública occidental i els principis de l’estadística oficial amb les exigències informatives externes i internes. El Pla d’estadística 2018-2021 també procura satisfer les propostes efectuades per les institucions públiques, entitats i la resta d’agents econòmics i socials, identificades a partir de la consulta efectuada la primavera del 2016 a 53 organismes del Principat, així com dels acords subscrits amb el Departament d’Estadística.

En aquest darrer sentit, cal notar que la formulació d’objectius a mitjà termini per part del Sistema estadístic del Principat en forma d’un primer Pla d’estadística quadriennal només ha estat possible després del desenvolupament operatiu i institucional de la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l’estadística pública. Des de l’aprovació de la Llei, s’han articulat plans de treball anuals del Departament d’Estadística, s’han elaborat els informes de la qualitat de l’activitat estadística que es lliuren anualment al Consell General i s’han establert els calendaris de difusió de resultats i de publicacions estadístiques. D’altra banda, la formalització de l’acord marc de col·laboració amb Eurostat signat el setembre del 2014, l’aprovació del Reglament que regula els convenis entre organismes del Sistema estadístic l’octubre del 2014 i el Decret d’estructuració i funcionament del Departament d’Estadística el juliol del 2015 han esdevingut les accions institucionals prèvies i necessàries per formular aquest Pla d’estadística que es planteja.

Tenint en compte les exigències, les necessitats i els condicionants anteriors, el Pla d’estadística detalla i fa inventari de les activitats estadístiques que, amb caràcter oficial, cal desplegar en el quadrienni 2018-2021. Des del punt de vista informacional, els reptes principals es concentren en l’articulació dels registres estadístics de població i d’empreses, la configuració dels comptes econòmics bàsics que proporcionin estimacions anuals i trimestrals de les principals macromagnituds, l’estadística estructural dels sectors productius, la vertebració d’una estadística integral i modular sobre les condicions de vida de la població, juntament amb la consolidació i millora de les estadístiques de caire sectorial ja existents. Com a principi bàsic s’introdueix, entre d’altres, la perspectiva de gènere de manera sistemàtica i transversal a totes les àrees possibles mitjançant la incorporació de la variable sexe, per així assegurar que les estadístiques referides a individus es recullin, processin, analitzin i presentin desagregades per sexe i edat alhora que reflecteixin els problemes, assumptes i matèries relacionades amb les dones i els homes en la societat. En relació amb les activitats instrumentals, el Pla d’estadística emfasitza les accions que facilitarien la integració i reutilització de la informació, l’adopció dels estàndards en matèria de metadades i l’ús intensiu de noves tecnologies en plataformes o sistemes d’informació per a l’anàlisi de dades.

Al mateix temps, més enllà de les propostes d’objectius generals i específics, aquesta Llei estableix el marc i els mecanismes d’execució. En aquest sentit, defineix el conjunt de compromisos per part dels òrgans del Sistema estadístic que hi participaran en qualitat d’organismes responsables o col·laboradors, així com de les persones físiques i jurídiques obligades a subministrar informació pròpia o de tercers. Igualment, regula el marc de col·laboració institucional que ha de facilitar els intercanvis d’informació disponible, la seva normalització i integració, i la comunicació de dades en diversos àmbits. I tot això, tenint en compte la legislació pròpia sobre la protecció de dades i les disposicions del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Finalment, la mateixa Llei preveu els mecanismes per aprovar les activitats estadístiques a incloure en el Pla d’estadística, la concreció en els successius programes estadístics anuals i la incorporació de noves activitats estadístiques en el decurs de la vigència del Pla. En aquest sentit, es defineixen els criteris de decisió que calen satisfer en tots aquests processos, basats, entre d’altres, en la diversificació de les estadístiques disponibles sobre Andorra, l’atenció a les prioritats dels usuaris nacionals i internacionals, l’adequada proporció en la ràtio cost/benefici o l’oportú desplegament temporal de les estadístiques consolidades, en desenvolupament o noves.

La Llei està estructurada en sis capítols. Al primer capítol s’estableixen les disposicions de caràcter més general sobre la naturalesa del Pla d’estadística i les obligacions inherents. El capítol segon determina els principis més generals i els objectius estratègics, estructurats en forma d’objectius informacionals i objectius de caràcter instrumental. El tercer capítol detalla el desplegament dels objectius estratègics en termes de les activitats estadístiques, diferenciades segons la seva naturalesa temàtica o bé operacional en el cas de les activitats instrumentals. Per caracteritzar-les millor, s’estableixen les definicions d’aquestes activitats i els annexos on es descriuen segons diverses òptiques, a partir de la classificació d’activitats estadístiques de les Nacions Unides. En el capítol quart es plantegen els mecanismes per desplegar i executar el Pla d’estadística, incloent-hi els criteris de decisió per incloure activitats estadístiques i els termes del desenvolupament en forma de programes anuals successius, així com el seguiment dels mateixos programes. Per tal de completar els preceptes que facilitin l’assoliment dels objectius del Pla d’estadística, el capítol cinquè estableix els termes de la col·laboració institucional, especialment centrats en l’accés i la comunicació de la informació indispensable per elaborar i difondre resultats estadístics. Finalment, el capítol sisè recull els principis i canals preferents de la difusió de resultats seguint les recomanacions europees en aquest àmbit, emfasitzant la disseminació de dades per Internet i la sistematizació de resultats del Sistema estadístic mitjançant enllaços entre els productors.

La Llei inclou dos disposicions addicionals, la primera per remarcar els controls que pot practicar l’Agència Andorrana de Protecció de Dades sobre els tractaments de dades personals, amb finalitats exclusivament estadístiques, a càrrec del Departament d’Estadística i de la resta d’organismes del Sistema estadístic participants en el Pla d’estadística. La segona disposició se centra en la creació del Consell Andorrà d’Estadística, entès com un òrgan consultiu que ha d’assistir el Sistema estadístic del Principat a fi de preservar i millorar la governança estadística en els termes que recomanen les pràctiques internacionals vigents.

Per acabar, la Llei conté quatre annexos on s’integra en detall el Pla d’estadística 2018-2021. L’annex I inclou l’inventari de les activitats estadístiques ordenades pels cinc àmbits estadístics. L’annex II incorpora la descripció detallada de cadascuna de les activitats estadístiques, ordenades pel seu codi identificador dins del Pla d’estadística. L’annex III.1 presenta l’inventari d’activitats estadístiques agrupades pels organismes del Sistema estadístic que són responsables de la seva execució i l’annex III.2 inclou aquestes mateixes activitats estadístiques agrupades pels organismes del Sistema estadístic que col·laboren en alguna fase de la seva elaboració.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Definició i àmbit d’aplicació del Pla

1. El Pla d’estadística és l’instrument ordenador principal de l’activitat estadística del Sistema estadístic del Principat.
LesLleis.com

2. El Pla d’estadística 2018-2021 conté les activitats estadístiques públiques d’interès per a Andorra que han de portar a terme els organismes del Sistema estadístic del Principat en aquest quadrienni. La regulació continguda en aquesta Llei és aplicable a la programació de l’activitat estadística pública d’interès per a Andorra durant el període 2018-2021, d’acord amb el capítol tercer de la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l’estadística pública.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.