Carregant...
 

Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, intercanvi automàtic informació en matèria fiscal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:

Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Exposició de motius

El Consell General, en la sessió del 30 de novembre del 2016, va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que va ser publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 77, del 22 de desembre del 2016. Aquesta Llei ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017.

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers amb el propòsit de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció de les dades personals intercanviades.

Aquesta Llei regula l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers entre el Principat d’Andorra i altres estats segons el que disposin els respectius acords o convenis internacionals que siguin aplicables. El primer instrument convencional és l’Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional (d’ara endavant, “Acord amb la UE”). L’Acord amb la UE té en compte els avenços fets en el marc de la Unió Europea i de l’OCDE en relació amb l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal. Es va signar el 12 de febrer del 2016 i el Consell General, en la sessió del 20 d’octubre del 2016, el va aprovar, i va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 67, del 16 de novembre del 2016. L’edicte publicat al núm. 1 del BOPA, del 4 de gener del 2017, va fer públic que l’Acord havia entrat en vigor l’1 de gener del 2017.

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, també regula l’intercanvi automàtic d’informació basat en altres convenis o acords internacionals, sempre que apliquin l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. Per tant, en segon lloc, la Llei preveu que l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Authority Agreement, d’ara endavant “MCAA”) constitueixi l’instrument multilateral per al possible intercanvi automàtic d’informació amb els estats que formen part del Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal de l’OCDE i del Consell d’Europa (regulat a l’article 6).

L’MCAA implementa l’estàndard per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. El 3 de desembre del 2015 Andorra va procedir a la signatura de l’Acord i va esdevenir la 75a jurisdicció a signar-lo.

El Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal (d’ara endavant, “Conveni multilateral de l’OCDE”) és resultat del treball conjunt del Consell d’Europa i l’OCDE. Andorra el va signar el 5 de novembre del 2013. Va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 46, del 12 d’agost del 2016.

Mitjançant edicte publicat al núm. 56 del BOPA, del 5 d’octubre del 2016, es va fer públic que el Conveni multilateral de l’OCDE entrava en vigor l’1 de desembre del 2016.

Addicionalment, el Ministeri de Finances pot negociar acords bilaterals, que el Consell General ha d’aprovar al marge de l’instrument multilateral que constitueix l’MCAA. L’intercanvi d’informació automàtic amb aplicació d’acords bilaterals requereix igualment que els estats compleixin els requisits exigits en la disposició final primera de la Llei.

Aquesta Llei modifica la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, per tal d’incorporar la llista dels estats amb els quals s’intercanviarà automàticament l’any 2019 informació relativa a comptes financers relativa a l’any 2018, en el marc de l’MCAA.

La llista dels estats, en el marc de l’MCAA, amb els quals es proposa intercanviar automàticament l’any 2019 informació sobre comptes financers relativa a l’any 2018 requereix, d’acord amb l’apartat tercer de la disposició final primera de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, l’aprovació del Consell General.

La llista de 32 jurisdiccions amb les quals Andorra intercanviarà automàticament informació relativa a comptes financers l’any 2019 pretén ampliar la llista del 2018 incorporant-hi estats membres del G-20, de l’OCDE, del Global Fòrum i de diverses places financeres internacionals.

L’objectiu és intercanviar informació automàticament per al 2019 amb els 32 estats i jurisdiccions addicionals que figuren a continuació:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.