Carregant...
 

Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2018 ha aprovat la següent:

llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles

Exposició de motius

L’any 1999 l’augment del tràfic il·lícit en el camp de les mercaderies sensibles va comportar la necessitat per a Andorra de tenir una llei de regulació i de control de les mercaderies sensibles. Per aquest motiu el Consell General va aprovar el 4 de març la Llei de control de les mercaderies sensibles amb la voluntat de posar fi a tota activitat il·lícita relacionada amb les mercaderies sensibles. Aquesta Llei defineix els requisits i les obligacions que han de complir les persones que desenvolupen operacions amb mercaderies sensibles. Després de més de 18 anys de funcionament de la Llei, convé revisar-la i adaptar-la. La Llei del 4 de març de 1999 va crear moltes obligacions als operadors, en particular, obligacions registrals molt estrictes i feixugues.

L’evolució de la tecnologia i de la normativa comptable permet revisar i suavitzar les obligacions registrals tot garantint el mateix nivell de control, i donant la màxima transparència a totes les operacions vinculades a les mercaderies sensibles.

Tenint en compte que les revisions i les modificacions que es duen a terme afecten tot l’articulat de la Llei de 1999, s’elabora un nova llei de control de mercaderies sensibles i es deroguen totes les disposicions de l’any 1999.

Aquesta Llei introdueix altres canvis i en particular tipifica com a mercaderia sensible dos categories de tabac que fins ara no es definien com a sensibles; es tracta del tabac de picadura i del tabac per a pipa d’aigua. Amb la tipificació d’aquest tabac com a mercaderia sensible s’harmonitza el tractament donat al tabac perquè totes les categories de tabac es tractin com a mercaderies sensibles, excepte el tabac en brut cultivat a Andorra. Entre les novetats que introdueix aquesta Llei també cal destacar la prohibició d’obtenir una llicència per operar amb mercaderies sensibles per a les persones físiques condemnades per delictes de contraban, i per a les persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades per una infracció administrativa de contraban o bé, per una infracció molt greu d’aquesta Llei. En el cas de les persones jurídiques aquesta prohibició s’aplica també als socis o partícips amb una participació igual o superior al 15 per cent, als seus consellers o administradors de fet o de dret, i als cònjuges o les persones unides per relacions de parentiu directe o col·lateral, per consanguinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors. Així mateix, s’introdueixen altres mesures com la simplificació en les obligacions comptables en relació amb l’obligatorietat de dur els llibres de registre. Si bé fins ara la Llei establia pautes molt marcades en relació amb les obligacions registrals, amb aquesta Llei l’Administració podrà homologar els registres comptables propis dels operadors si es garanteix el control i la traçabilitat de les operacions en mercaderies sensibles. D’altra banda, també es redueixen els llindars per sobre dels quals és necessari expedir i lliurar una factura amb independència que el destinatari estigui autoritzat a operar amb mercaderies sensibles. Finalment, aquesta Llei modifica el règim sancionador existent, revisant els imports desmesurats i desproporcionats que imposaven les disposicions anteriors i revisa algunes de les tipificacions.

La Llei de control de les mercaderies sensibles consta de 21 articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i dos annexos.
Article 1. Mercaderies sensibles Image

1. Es consideren mercaderies sensibles les mercaderies que puguin constituir un perill per a la salut, la seguretat, l’ordre o la moralitat pública, mercaderies que són objecte d’un frau internacional o d’un mercat clandestí que perjudica els interessos legítims del comerç internacional.
LesLleis.com

2. Són considerades mercaderies sensibles les mercaderies següents:

a) Les que figuren en les subposicions 24 01 10 (tabacs no esporgats), 24 01 20 (tabacs parcialment o totalment esporgats) i 24 01 30 (residus de tabac), de la nomenclatura general de productes, excepte el tabac d’aquestes subposicions cultivat a Andorra.
b) Les que figuren en les subposicions 24 02 10 (cigars, fins i tot despuntats, i cigars petits, elaborats amb tabac), 24 02 20 (cigarretes elaborades amb tabac) de la nomenclatura general de productes.
c) Les que figuren en les subposicions 24 03 11 (tabac per a pipa d’aigua), 24 03 19 (tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció), 24 03 99 (tabac i succedanis del tabac elaborats, i extractes i essències de tabac, excepte l’homogeneïtzat o reconstituït) i 24 04 11 (productes destinats a una inhalació sense combustió que continguin tabac o tabac reconstituït), de la nomenclatura general de productes.
d) Les mercaderies ressenyades a continuació, que estan sotmeses al lliurament d’una autorització prèvia a la importació i a l’exportació:
- Les substàncies estupefaents de les llistes 1 i 2 de la Convenció única del 1961 sobre estupefaents.
- Les substàncies psicotròpiques de les llistes 1 i 2 del Conveni sobre substàncies psicotròpiques del 1971.
- Les substàncies del quadre 1 del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i substàncies psicotròpiques del 1988.
- Les substàncies explosives.
- Les màquines d’atzar oneroses i les màquines recreatives amb premi programat, definides a la normativa de regulació dels jocs d’atzar.


Mostra redacció anterior, vigent del 19/04/2018 al 09/02/2022
Article 1. Mercaderies sensibles

1. Es consideren mercaderies sensibles les mercaderies que puguin constituir un perill per a la salut, la seguretat, l’ordre o la moralitat pública, mercaderies que són objecte d’un frau internacional o d’un mercat clandestí que perjudica els interessos legítims del comerç internacional.

2. Són considerades mercaderies sensibles les mercaderies següents:

a) Les que figuren en les subposicions 24 01 10 (tabacs no esporgats), 24 01 20 (tabacs parcialment o totalment esporgats) i 24 01 30 (residus de tabac), de la nomenclatura general de productes, excepte el tabac d’aquestes subposicions cultivat a Andorra.
b) Les que figuren en les subposicions 24 02 10 (cigars, fins i tot despuntats, i cigars petits, elaborats amb tabac), 24 02 20 (cigarretes elaborades amb tabac) de la nomenclatura general de productes.
c) Les que figuren en les subposicions 24 03 11 (tabac per a pipa d’aigua), 24 03 19 (tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció), i 24 03 99 (tabac i succedanis del tabac elaborats, i extractes i essències de tabac, excepte l’homogeneïtzat o reconstituït), de la nomenclatura general de productes.
d) Les mercaderies ressenyades a continuació, que estan sotmeses al lliurament d’una autorització prèvia a la importació i a l’exportació:
- Les substàncies estupefaents de les llistes 1 i 2 de la Convenció única del 1961 sobre estupefaents.
- Les substàncies psicotròpiques de les llistes 1 i 2 del Conveni sobre substàncies psicotròpiques del 1971.
- Les substàncies del quadre 1 del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i substàncies psicotròpiques del 1988.
- Les substàncies explosives.
- Les màquines d’atzar oneroses i les màquines recreatives amb premi programat, definides a la normativa de regulació dels jocs d’atzar.


Modificada la lletra c de l’apartat 2 per l’article 3 de la Llei 1/2022, del 20 de gener, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.


Article 2. Operadors de mercaderies sensibles

1. Són operadors de mercaderies sensibles les persones físiques o jurídiques que efectuïn alguna de les operacions següents:

a) Operacions de fabricació o de transformació;
b) Operacions d’importació o d’exportació;
c) Operacions de distribució;
d) Operacions comercials al detall per a l’ús o el consum;
e) Operacions de transport dins del territori andorrà per compte propi o de tercers;
f) Operacions d’emmagatzematge dins del territori andorrà per compte propi o de tercers.

Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

Operacions de fabricació o de transformació: La producció o l’elaboració amb caràcter habitual de mercaderies sensibles a través de l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans.

Operacions d’importació o d’exportació: L’entrada o la sortida de mercaderies sensibles del territori andorrà superior als límits establerts a l’annex 1, independentment de la seva finalitat i sense perjudici de l’aplicació de la normativa duanera en l’àmbit de les importacions i les exportacions.

Operacions de distribució: El subministrament de productes i de serveis a qui efectua operacions comercials al detall per a l’ús o el consum, sense perjudici que el distribuïdor pugui efectuar operacions de comerç al detall.

Operacions comercials al detall per a l’ús o el consum: El subministrament de productes al consumidor final en un local amb accés del públic en general. A l’efecte d’aquesta Llei, també es consideren operacions comercials al detall per a l’ús o el consum la venda a través de màquines expenedores de mercaderies.

Operacions de transport dins del territori andorrà per compte propi o de tercers: El desplaçament de mercaderies per compte propi o per compte d’altri.

Es consideren operacions de transport les que es duen a terme per compte propi com a complement d’altres activitats principals efectuades per empreses o establiments del mateix subjecte i directament vinculats al desenvolupament adequat de les activitats esmentades. Es considera una operació de transport dins del territori andorrà qualsevol desplaçament, fora de la franja duanera, de mercaderies sensibles en quantitats superiors als límits establerts a l’annex 1.

El transport de mercaderies sensibles en territori andorrà s’ha de fer a partir de les 06.00 h i fins a les 00.00 h, sempre que no es tracti d’un dia de tancament obligatori de comerços. Fora de l’horari establert, únicament poden fer operacions de transport de mercaderies sensibles els operadors que hagin obtingut una autorització específica en la forma com s’estableixi reglamentàriament.

Les operacions de transport s’han d’acompanyar d’una factura o d’un document equivalent, que identifiqui el destinatari i la quantitat, i no pot tenir com a destinatari un particular.

Així mateix, qualsevol desplaçament de mercaderies sensibles dins del territori nacional, fora de la franja duanera, que no pugui ser considerat com una operació de transport, però que superi els límits establerts a l’annex 2, ha d’anar acompanyat d’una factura o d’un document equivalent que n’identifiqui el destinatari i la quantitat.

Operacions d’emmagatzematge dins del territori andorrà per compte propi o de tercers: L’estoc de mercaderies per compte propi o per compte d’altri en un local. Sense perjudici de les limitacions establertes per a altres operacions, es considera emmagatzematge l’estoc de mercaderies sensibles superior als límits establerts a l’annex 1 que no està en una zona amb accés al públic en general i/o que no està situat al mateix local.

En zona de franja duanera prevalen les disposicions establertes per la norma específica.
Article 4. Sol·licitud de llicència

1. Només poden efectuar operacions de mercaderies sensibles les persones físiques o jurídiques que disposen d’una llicència específica. Aquesta llicència és complementària i acumulativa a l’autorització comercial.

2. Les persones que tinguin un registre de comerç i vulguin ser operadors de mercaderies sensibles han de sol·licitar la llicència específica al Govern en la forma com s’estableixi reglamentàriament. No poden obtenir la llicència les persones físiques condemnades per delictes de contraban, mentre no hagi transcorregut el termini establert legalment per a la prescripció de la pena imposada o no s’hagin cancel·lat els antecedents penals, ni tampoc les persones processades, inculpades o encausades per aquest tipus de delicte, mentre no s’hagi produït l’absolució o no s’hagi sobresegut la causa penal.

Igualment, no poden obtenir la llicència les persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades per una infracció administrativa de contraban o bé per una infracció molt greu d’aquesta Llei, mentre no hagi transcorregut un termini de tres anys des de l’endemà del dia en què la sanció hagi esdevingut ferma.

En el cas de les persones jurídiques aquesta prohibició s’aplica als socis o partícips amb una participació igual o superior al 15 per cent, als seus consellers o administradors de fet o de dret, i als cònjuges o persones unides per relacions de parentiu directe o col·lateral, per consanguinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
Article 5. Llicència

La llicència indica:

a) El tipus de mercaderia sensible amb què s’opera.
b) Les operacions autoritzades.
c) El nom del titular.
d) El número de registre tributari del titular.
e) El número i el nom del registre de comerç.
f) Els locals autoritzats per operar amb mercaderies sensibles.
g) Els mitjans de transport autoritzats per realitzar operacions amb mercaderies sensibles.
h) La localització dels arxius dels registres comptables.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.