Carregant...
 

Llei 2/2019, del 17 de gener, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de gener del 2019 ha aprovat la següent:

llei 2/2019, del 17 de gener, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Exposició de motius

La constitució de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell sota la forma jurídica d’associació va ser autoritzada pel Consell General, mitjançant el Decret número 790/K, del 12 de novembre de 1969, el qual en va autoritzar igualment els estatuts socials. En el moment de la seva constitució, l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell es va concebre com una solució de dimensions petites per donar resposta a una necessitat social determinada; en particular, per fomentar l’ensenyament i la integració de persones amb discapacitat al Principat d’Andorra.

En l’actualitat, l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell ha experimentat una transformació radical respecte de la seva concepció inicial, i ha assolit unes dimensions, tant pel que fa al volum d’usuaris o als serveis i programes que ofereix, com pel que fa a la complexitat del seu funcionament i al volum de recursos gestionats, que ben poc tenen a veure amb les que hi havia en el moment que es va crear.

Paral·lelament a l’evolució esmentada, des de la creació de l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell s’han promulgat al nostre país una pluralitat de disposicions normatives que incideixen en el seu àmbit d’activitat. A títol enunciatiu i no limitatiu, és especialment rellevant l’aprovació de la Constitució, així com un seguit de normes en matèria laboral, de protecció de dades personals, de seguretat i salut en el treball, d’educació, de salut o d’associacions. Però particularment, pels avenços i la consolidació de drets que han suposat, cal destacar la promulgació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002; la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, i la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, que el nostre país va ratificar l’any 2014.

Així, el marc normatiu actual preveu que la qualitat de tots els serveis i equipaments de l’àmbit de la discapacitat són garantits pel Govern i pels comuns, d’acord amb les competències respectives, mitjançant les autoritzacions preceptives i les accions de control i de seguiment escaients. Aquestes institucions han de garantir la inclusió de les persones amb discapacitat en institucions educatives, culturals, laborals i socials de caràcter general, excepte quan per les característiques de la discapacitat requereixin una atenció en serveis i centres que puguin donar resposta a les seves necessitats.

La provisió dels serveis per a persones amb discapacitat es fa mitjançant entitats públiques, parapúbliques o privades i, en aquest darrer cas, preferentment per entitats cíviques sense finalitat de lucre. En tots els casos han d’estar autoritzades i acreditades pel Govern. Els poders públics, doncs, han d’emparar especialment les persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, perquè puguin gaudir plenament i amb igualtat d’oportunitats dels drets reconeguts en la nostra Constitució i al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. L’efectivitat d’aquests drets es projecta, entre d’altres, en els àmbits de l’atenció social i sociosanitària, de l’educació, de la formació professional i del treball, àmbits tots ells en els quals s’emmarca l’activitat de l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta activitat es porta a terme en règim de prestació de serveis i en virtut de convenis atorgats amb el Govern, com a institució garant, per mandat legal, de la qualitat de tots els serveis i equipaments de l’àmbit de la discapacitat. En efecte, el Govern pot vehicular aquesta funció de garantia a través d’entitats privades, tal com ja es fa actualment mitjançant els convenis atorgats amb l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Tant l’evolució experimentada per la mateixa Associació com l’evolució de l’entorn normatiu del Principat d’Andorra en la forma que s’ha indicat precedentment, han propiciat que es posi de manifest la necessitat de dur a terme adaptacions en la regulació o, fins i tot, en la forma jurídica de l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, per tal que es pugui adaptar millor a la realitat actual i pugui tenir l’estructura idònia per prestar els serveis que té encomanats de la millor forma possible.

Pel que fa a la forma jurídica, la realitat actual de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell com a entitat sense ànim de lucre aconsella encaminar-la cap a una fundació privada d’interès públic. La base patrimonial que caracteritza les fundacions privades d’interès públic, en contraposició a la base personalista que caracteritza les associacions, és un dels elements determinants que motiva l’adopció d’aquesta forma jurídica, i que permet anar més enllà de la mort o l’extinció dels seus fundadors o associats, atenent l’execució de projectes de llarga durada com els que té encomanats. I encara que la forma jurídica d’una fundació privada d’interès públic sigui idònia per desenvolupar les activitats de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, la delimitació obligatòria de les seves activitats en el marc de convenis atorgats amb el Govern, així com la destinació específica dels recursos anuals provinents del mateix Govern, aconsellen que el marc legal d’aquesta fundació privada sigui objecte d’una llei pròpia.

En aquest sentit, atès que no hi ha una previsió legal que permeti la transformació d’una associació en una fundació, l’adquisició per part de la fundació de nova creació de la posició jurídica de l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell es durà a terme mitjançant el traspàs en bloc de tots els actius i passius de l’Associació esmentada a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, amb la subrogació conseqüent per part d’aquesta darrera en el lloc de la primera entitat, respecte de tots els drets i les obligacions vigents envers terceres persones, inclosos els treballadors.

Aquesta Llei es divideix en disset articles, distribuïts en quatre capítols, dos disposicions addicionals i una disposició final. El capítol primer regula les disposicions generals, i en concret la constitució de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, el règim jurídic, la missió i les finalitats, l’àmbit territorial, les activitats, la dotació inicial, la inscripció, el patrimoni i la modificació dels seus estatuts. El capítol segon fa referència al govern de la Fundació, i regula les funcions i la composició del patronat, els càrrecs i els requisits dels patrons, i la seva acceptació i renúncia. El capítol tercer estableix les normes relatives al règim econòmic de la Fundació, i en especial la comptabilitat, els comptes anuals, les auditories, l’aplicació dels ingressos i les despeses, els preus dels serveis i l’alienació dels béns. Finalment, el capítol quart especifica quina és la incidència del Protectorat en les actuacions de la Fundació.

La Llei clou amb dos disposicions addicionals que regulen el procediment i les formalitats del negoci jurídic de cessió dels actius i passius de l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i la fiscalitat aplicable a aquesta fundació, i una disposició final que determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Constitució, personalitat jurídica i inscripció

1. En virtut d’aquesta Llei es constitueix una fundació privada d’interès públic de durada indefinida, amb la denominació “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell” (d’ara endavant, “la Fundació”).
LesLleis.com

2. L’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (d’ara endavant, “l’Associació”), en fase de liquidació i de conformitat amb els acords adoptats pels seus òrgans decisoris el 29 de maig del 2018, ha de transferir en bloc la totalitat dels seus actius i passius a la Fundació mitjançant escriptura pública autoritzada per un notari del Principat d’Andorra.

3. La Fundació adquireix personalitat jurídica amb l’atorgament de l’escriptura pública a què fa referència l’apartat 2 anterior, moment en el qual l’Associació s’extingirà d’acord amb el procediment previst en els articles 30 i 31 de la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000.

4. La Fundació s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions a efectes merament declaratius.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.