Carregant...
 


Correcció d’errata

Havent-se constatat un error de transcripció en la Disposició final quarta de la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, publicada en el BOPA núm. 27 del 20 de març del 2019, es publica la correcció següent:
LesLleis.com

on hi figura:

“…

Disposició final quarta

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

2. Els articles 47 quater; 106 bis; 106 quater; 108 ter; 108 quater; el capítol IX i de l’apartat 1 de l’article 32 bis de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, entren en vigor en el termini de 3 anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

…”

ha de dir: “
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.