Carregant...
 

Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació

Índex
Exposició de motius
Títol preliminar. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Conceptes bàsics
Títol I. Normes de la circulació
Capítol primer. Disposicions generals
Article 4. Usuaris de les vies, conductors i ocupants dels vehicles
Article 5. Titulars, arrendataris i conductors de vehicles
Capítol segon. Velocitat i distància entre vehicles
Article 6. Adequació de la velocitat a les circumstàncies concurrents
Article 7. Competència de velocitat
Article 8. Límits màxims de velocitat
Article 9. Reducció de velocitat
Article 10. Distància entre vehicles
Capítol tercer. Canvi de direcció i prioritat de pas
Article 11. Canvi de direcció
Article 12. Cessió de pas i interseccions
Article 13. Prioritat de pas en interseccions
Article 14. Conductors, vianants, bicicletes i animals
Article 15. Prioritat de pas en cas d’estretall
Article 16. Incorporació de vehicles a la circulació
Article 17. Circulació en zona d’obres
Article 18. Vehicles de transport col·lectiu de persones
Article 19. Vehicles en servei d’urgència
Capítol quart. Sentit de la circulació, utilització de carrils i vorals, i canvi del sentit de la marxa
Article 20. Sentit de la circulació i utilització de carrils i vorals
Article 21. Divisió de la via en calçades
Article 22. Refugis, illes o dispositius de guia
Article 23. Canvi del sentit de la marxa
Capítol cinquè. Aturada, inici de la marxa i marxa enrere
Article 24. Aturada i inici de la marxa
Article 25. Marxa enrere
Capítol sisè. Avançaments
Article 26. Prescripcions generals
Article 27. Avançaments per la dreta
Article 28. Prohibicions
Capítol setè. Parada i estacionament
Article 29. Norma general
Article 30. Lloc de parada o estacionament
Article 31. Entrada i sortida dels usuaris dels vehicles
Article 32. Abandó del lloc d’estacionament
Article 33. Forma de realització de la parada o l’estacionament
Capítol vuitè. Advertències dels conductors
Article 34. Normes generals
Article 35. Advertiments òptics
Article 36. Advertiments acústics
Capítol novè. Càrrega i descàrrega
Article 37. Disposició de la càrrega
Article 38. Operacions de càrrega i descàrrega
Article 39. Dimensions de la càrrega
Capítol desè. Seguretat de la via pública: obstrucció de la via pública, realització d’obres o d’instal·lacions, esdeveniments, i prevenció d’incendis
Article 40. Obstrucció de la via pública
Article 41. Realització d’obres o d’instal·lacions que afecten la circulació
Article 42. Celebració d’esdeveniments
Article 43. Prevenció d’incendis
Capítol onzè. Circulació en zona urbana
Article 44. Normes generals
Article 45. Altres disposicions
Capítol dotzè. Regulació de la circulació de vehicles per raons de seguretat, de fluïdesa i de tipologia de vehicles
Article 46. Limitacions a la circulació
Capítol tretzè. Vehicles de mobilitat personal (VMP)
Article 47. Característiques generals
Article 48. Circulació de vehicles de mobilitat personal
Capítol catorzè. Vianants
Article 49. Normes generals
Article 50. Circulació nocturna
Article 51. Pas de vianants i encreuament de calçades
Capítol quinzè. Circulació d’animals
Article 52. Normes generals
Article 53. Normes especials
Article 54. Circulació nocturna
Article 55. Normes en encreuaments i en estretalls
Capítol setzè. Accidents
Article 56. Norma general
Article 57. Accident amb danys corporals
Article 58. Accident amb danys materials
Article 59. Senyalització del vehicle o de la càrrega per accident o avaria
Article 60. Registre d’accidents
Capítol dissetè. Altres normes de circulació
Article 61. Portes
Article 62. Apagada del motor
Article 63. Targetes per a persones amb discapacitat
Capítol divuitè. Limitació de masses i dimensions. Transports i vehicles especials
Article 64. Limitacions de masses i dimensions
Article 65. Transports especials
Article 66. Circulació de vehicles especials
Capítol dinovè. Transport de persones
Article 67. Normes generals
Article 68. Normes relatives a bicicletes, ciclomotors, motocicletes i anàlegs
Capítol vintè. Elements de seguretat per als conductors: cinturons, sistemes de retenció infantil i cascos
Article 69. Cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil
Article 70. Cascos i altres elements de protecció
Article 71. Excepcions
Capítol vint-i-unè. Utilització de pneumàtics de claus i d’equipaments especials
Article 72. Utilització de pneumàtics de claus i d’equipaments especials
Capítol vint-i-dosè. Túnels i passos a nivell
Article 73. Túnels
Article 74. Passos a nivell
Capítol vint-i-tresè. Enllumenat
Article 75. Normes generals
Article 76. Utilització de l’enllumenat
Article 77. Enlluernament
Article 78. Altres supòsits d’utilització de l’enllumenat
Capítol vint-i-quatrè. Controls d’alcoholèmia, estupefaents i substàncies que alterin la capacitat d’obrar
Article 79. Taxes d’alcohol
Article 80. Persones obligades a efectuar controls d’alcoholèmia
Article 81. Proves de detecció d’alcoholèmia i pràctica
Article 82. Normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants i substàncies anàlogues
Títol II. Senyalització
Capítol únic. Disposicions generals
Article 83. Normes generals
Article 84. Prioritat entre senyals
Article 85. Tipus i significat dels senyals de circulació
Article 86. Senyals en els vehicles
Títol III. Autoritzacions administratives
Capítol primer. Disposicions generals
Article 87. Normes generals
Capítol segon. Permisos de conduir
Article 88. Permisos de conduir
Article 89. Permisos vàlids per conduir
Article 90. Homologació i bescanvi de permisos estrangers
Article 91. Categories de permisos de conduir
Article 92. Registre de Permisos de Conduir
Article 93. Centres de formació de conductors
Article 94. Proves d’aptitud psicofísiques
Capítol tercer. Autoritzacions relatives als vehicles
Article 95. Certificat de matriculació
Article 96. Matriculació de vehicles
Article 97. Registre de Vehicles
Article 98. Assegurances
Article 99. Inspecció tècnica de vehicles
Article 100. Vehicles històrics
Capítol quart. Nul·litat, anul·labilitat i pèrdua de vigència
Article 101. Declaració de nul·litat o anul·labilitat i pèrdua de vigència
Article 102. Suspensió provisional
Títol IV. Condicions tècniques dels vehicles
Capítol únic. Homologacions i condicions tècniques
Article 103. Homologacions
Article 104. Característiques dels vehicles
Article 105. Modificacions de les característiques dels vehicles
Article 106. Vehicles greument accidentats
Article 107. Conjunt de vehicles
Article 108. Plaques de matrícula
Títol V. Règim sancionador
Capítol primer. Infraccions
Article 109. Disposicions generals
Article 110. Infraccions lleus
Article 111. Infraccions greus
Article 112. Infraccions molt greus
Article 113. Prescripció
Capítol segon. Sancions
Article 114. Tipus
Article 115. Correspondència
Article 116. Reincidència
Article 117. Prescripció
Article 118. Inscripció i cancel·lació
Capítol tercer. Responsabilitat i competència per sancionar
Article 119. Subjectes responsables
Article 120. Extinció
Article 121. Competència per sancionar
Capítol quart. Procediment sancionador
Article 122. Fases del procediment i competència
Article 123. Vinculació amb la jurisdicció penal
Article 124. Procediment sancionador aplicable a les sancions imposades pel Cos de Policia
Article 125. Procediment sancionador aplicable a les sancions de suspensió de l’autorització administrativa de conduir vehicles de motor
Article 126. Procediment sancionador aplicable a les sancions imposades pel ministeri competent en matèria d’indústria i/o transports
Article 127. Procediment sancionador aplicable a les sancions previstes en la present Llei imposades pels serveis de circulació comunals
Article 128. Constitució de dipòsit
Capítol cinquè. Mesures cautelars i altres mesures complementàries
Article 129. Mesures cautelars
Article 130. Immobilització del vehicle
Article 131. Retirada del vehicle
Article 132. Tractament residual del vehicle
Disposició addicional
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició derogatòria
Disposició final primera
Disposició final segona
Disposició final tercera
Disposició final quarta
Disposició final cinquena
Disposició final sisena
Disposició final setena
Disposició final vuitena
Disposició final novena
Annex I. Conceptes bàsics
Annex II Infraccions i sancions per excés de velocitat

Exposició de motius

El 10 de juny de 1999, el Consell General aprovà la Llei del Codi de la circulació, que ha estat l’eina bàsica de la regulació del trànsit i de la seguretat viària.

L’experiència adquirida en el decurs dels darrers anys ha permès apreciar que diversos aspectes inclosos a la Llei havien de tractar-se i desplegar-se per la via reglamentària. Els nous formats del permís de conduir, l’aparició de nous senyals de circulació, la modificació dels existents, la determinació de noves condicions tècniques dels automòbils i dels procediments de control fan que sigui imprescindible modificar una part significativa de l’actual articulat de la Llei i evitar una concreció excessiva que obligui a introduir-hi noves modificacions constantment.

Cal establir en aquesta matèria, com s’efectua en altres països del nostre entorn, i dintre del nostre marc constitucional, una llei habilitant que permeti desplegar per la via reglamentària les disposicions de caràcter tècnic i fer les modificacions d’adaptació a les noves recomanacions que des dels organismes internacionals es generen per a una millora de la seguretat viària, i això d’una manera més àgil i eficient que la disponible avui, sense modificar la norma base com és aquesta Llei.

Així mateix, es considera que les normes generals de circulació s’han d’incloure al Codi de la circulació i no han de ser objecte de desplegament reglamentari.

Aquesta Llei consta de 132 articles, repartits en sis títols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i nou disposicions finals, acompanyada de dos annexos.

El títol preliminar defineix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els conceptes bàsics.

El títol primer tracta de les normes de comportament que s’han de preveure en la circulació. Aquest títol inclou les normes generals que han de complir els usuaris de la via i trasllada les normes i les recomanacions internacionals sobre les regles que han d’observar-se per fer una circulació més fluida i segura, amb una incidència especial en la circulació de bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal (VMP). Així mateix, regula, entre altres, el comportament dels conductors i ocupants en cas d’accidents i estipula les normes relatives als elements de seguretat per als conductors i acompanyants. També introdueix el concepte de VMP, que avui en dia han esdevingut una realitat i que han generat la necessitat de regular-los.

El títol segon inclou la senyalització viària. S’hi defineix de manera clara l’ordre de prioritat dels senyals i es remet a la via reglamentària la denominació i descripció, fet que permet que en un futur es puguin incorporar, modificar o derogar senyals d’una manera més àgil, evitant l’existència de senyalitzacions no previstes en la normativa vigent.

El títol tercer regula el procediment de les autoritzacions administratives, estableix les normes generals per aconseguir-les, les normes específiques per obtenir el permís de conduir o el certificat de matriculació del vehicle, i la nul·litat i anul·labilitat i la pèrdua de vigència. Permet el desplegament reglamentari dels procediments i categories, així com la seva harmonització amb les normes internacionals sobre la matèria. S’introdueix també, l’obligatorietat de disposar d’una assegurança per a totes les persones que condueixin un VMP, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

El títol quart estableix les condicions tècniques dels vehicles i fixa els criteris generals que han de complir els vehicles que s’han de matricular. Aquests criteris s’han de desenvolupar reglamentàriament tenint en compte les recomanacions internacionals en la matèria.

El títol cinquè regula el règim sancionador i determina la responsabilitat dels diversos subjectes que intervenen en la seguretat viària, incloent-hi el titular, l’arrendatari, el conductor i la persona responsable d’un menor o d’un conductor que ha d’anar acompanyat. També inclou la qualificació de les infraccions, defineix les conductes infractores i n’estableix la sanció corresponent amb caràcter general. En els supòsits de conductes infractores de rellevància especial, es fixen sancions amb multes específiques adaptades a la gravetat de la infracció.

Així mateix, la Llei preveu, tal com es fa en altres estats, la possibilitat que la persona expedientada efectuï el pagament voluntari de la sanció. En aquest cas, amb la reducció del 50% de la sanció imposada, excepte per a algunes infraccions.

Per altra banda, la Llei continua amb el criteri actual de suspendre temporalment el permís de conduir com a pena accessòria a una infracció, per bé que es modifiquen els supòsits en què es pot efectuar i queda reservada a les infraccions qualificades com a molt greus.

La millora de la seguretat viària, la necessitat i la voluntat permanent de reduir el nombre d’accidents i el seu cost social i econòmic han esdevingut un problema d’ordre mundial, reconegut per la mateixa Assemblea General de les Nacions Unides, que, en les resolucions relatives a la millora de la seguretat viària, indica que cal establir les mesures necessàries per evitar conductes infractores reincidents d’alguns conductors poc solidaris que posen en perill la seguretat dels usuaris de la via de manera continuada.

Finalment, i continuant amb el criteri establert, la Llei inclou la reincidència en la comissió d’infraccions lleus d’excés de velocitat o greus de qualsevol tipus, i les sancions amb la suspensió temporal del permís de conduir.

La disposició addicional encomana a Govern que realitzi abans de la finalització del primer trimestre del 2022, un Pla de seguretat viària adaptat al nou Codi de Circulació i a tota la normativa que se’n desprèn.

La disposició transitòria primera preveu que els vehicles matriculats i donats d’alta al Registre de Vehicles que fins ara estaven exempts de passar la inspecció tècnica han de fer-la en un termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

La disposició transitòria segona estableix un règim jurídic aplicable a les embarcacions d’esbarjo mentre no entri en vigor el Reglament previst a la Disposició final quarta.

La disposició derogatòria deroga la Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, així com les successives modificacions de la mateixa llei, excepció feta de les previsions contingudes al seu article 209, que restaran vigents fins al moment en que entri en vigor el reglament previst a la Disposició final quarta.

La disposició final primera encomana a Govern els desplegaments reglamentaris necessaris per aplicar aquesta Llei en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

La disposició final segona habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries a fi de desplegar el règim sancionador previst al títol V d’aquesta Llei, dins dels límits establerts i graduant la sanció a imposar en funció de la conducta infractora concretament duta a terme.

La disposició final tercera habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per regular tant la realització de proves i assaigs de vehicles autònoms com la circulació d’aquests vehicles.

La disposició final quarta habilita expressament el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per regular els criteris de matriculació al Registre d’Embarcacions de les embarcacions d’esbarjo, enteses com les destinades exclusivament a un ús personal i no comercial, així com els requisits per obtenir el permís de conducció d’aquests tipus d’embarcacions.

La disposició final cinquena autoritza a Govern a modificar reglamentàriament l’annex I d’aquesta Llei de conformitat amb les variacions d’aquelles definicions que es produeixin en l’àmbit d’aquells acords i tractats internacionals que tinguin transcendència pel Principat d’Andorra.

La disposició final sisena encomana a Govern a realitzar noves disposicions reglamentàries acústiques sobre el nivell sonor dels vehicles de motor, basant-se en aquells límits sonors establerts pel Reglament (UE) 540/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre el nivell sonor dels vehicles de motor i dels sistemes silenciadors de recanvi, i per al qual es modifica la Directiva 2007/46 / CE i es deroga la Directiva 70/157 / CEE, o pels reglaments que els modifiquin en el futur.

La disposició final setena encomana a Govern que, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, desenvolupi un reglament per implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles, que alhora permeti homologar els vehicles registrats al Principat d’Andorra amb els sistemes d’etiquetatge seguits pels països membres de la Unió Europea.

La disposició final vuitena encomana a Govern que realitzi els canvis normatius necessaris en matèria d’assegurances per incloure nous supòsits previstos en aquest Codi, com el dels VMP.

La disposició final novena estableix la data d’entrada en vigor de la Llei, l’annex I defineix els conceptes bàsics i l’annex II estableix les infraccions i sancions per excés de velocitat.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació del trànsit, la circulació de vehicles i vianants, i la seguretat viària.
LesLleis.com

2. A aquest efecte, regula:

a) Les normes de circulació per als vehicles, així com les que per raó de seguretat viària regeixen per a la circulació de vianants i animals per les vies d’utilització general. Amb aquesta finalitat, s’estableixen els drets i les obligacions dels usuaris de les dites vies.
b) La regulació de l’obtenció de les autoritzacions administratives obligatòries per a la conducció i la circulació de vehicles de motor i ciclomotors.
c) Els elements de seguretat activa i passiva i el seu règim d’utilització, així com les condicions tècniques dels vehicles.
d) Els criteris de senyalització de les vies d’utilització general.
e) Les infraccions derivades de l’incompliment de les normes establertes i les sancions aplicables, així com el procediment sancionador que cal seguir en aquesta matèria.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Els preceptes d’aquesta Llei obliguen els titulars i usuaris de les vies i els terrenys públics aptes per a la circulació, tant urbans com interurbans, els de les vies i terrenys que, sense tenir aquesta condició, siguin d’ús comú i, en defecte d’altres normes, els titulars de les vies i els terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris.
Article 3. Conceptes bàsics

Als efectes d’aquesta Llei i les seves disposicions complementàries, els conceptes bàsics sobre vehicles, vies públiques i usuaris de les vies són els previstos en l’annex I.

Títol I. Normes de la circulació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 4. Usuaris de les vies, conductors i ocupants dels vehicles

1. Tots els usuaris de les vies públiques han de comportar-se correctament i de forma que no constitueixin cap perill o cap molèstia per a la circulació, i han d’evitar qualsevol dany a les persones o als béns, tant de domini públic com de propietat privada.

2. El conductor ha d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i ha de fer tot el possible per no posar en perill els ocupants del vehicle ni la resta d’usuaris de la via. Queda terminantment prohibit conduir de manera negligent o temerària.

3. El conductor d’un vehicle ha de prendre les mesures necessàries per dominar els seus moviments, preveure les seves reaccions i conduir-lo amb prudència.

4. El conductor ha de tenir en tot moment el control del vehicle. En aproximar-se a altres usuaris de la via, ha d’adoptar les precaucions necessàries per a la seva seguretat, especialment amb relació als que són més vulnerables, com els vianants, els ciclistes i els conductors de VMP.

5. El conductor està obligat a mantenir en tot moment la llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció. A aquest efecte, ha de vetllar per mantenir una posició adequada, s’ha d’assegurar que també la mantenen la resta d’ocupants del vehicle i ha de col·locar adequadament els objectes o animals transportats a fi que no interfereixin en la conducció.

6. Pel fet de ser incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció, es prohibeix la utilització, per part del conductor i amb el vehicle en moviment, de pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo. Se n’exceptua l’ús de monitors que es trobin a la vista del conductor i la utilització dels quals permeti visualitzar l’accés o la baixada de vianants, la visió de la càmera instal·lada per maniobrar marxa enrere o el dispositiu GPS.

7. Es prohibeix la col·locació al parabrisa i als vidres laterals de les portes davanteres de làmines o dispositius destinats a limitar la influència dels raigs solars, en aquells casos en què pertorbin o disminueixin la visibilitat del conductor. La col·locació de làmines adhesives en els vehicles només es permet en les condicions que reglamentàriament es determinin.

8. Es prohibeix la utilització, durant la conducció, de cascos o d’un o més auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Els intercomunicadors degudament homologats no es consideren per als efectes d’aquesta llei com a auriculars i se n’autoritza el seu ús durant la conducció de motocicletes. També es prohibeix la utilització d’aparells de so, integrats o no en el vehicle, amb un volum que pugui pertorbar la capacitat de percepció acústica durant la conducció. El Govern establirà reglamentàriament els límits acústics d’aquests aparells.

9. Es prohibeix la utilització, durant la conducció, de dispositius de telefonia mòbil o de qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense utilitzar ni les mans, ni cascos o auriculars, i sempre que no es redueixi l’atenció mínima necessària per garantir en tot moment una conducció segura.

10. El conductor del vehicle és el responsable de la seguretat dels passatgers que transporta, excepte en els casos en què la Llei ho determini diferentment.

11. Es prohibeix la circulació de vehicles que portin inhibidors de radars o cinemòmetres a excepció dels vehicles del Cos de la Policia equipats amb aquests sistemes i destinats a la vigilància del trànsit. En general es prohibeix la circulació de vehicles amb mecanismes o sistemes destinats a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit i l’emissió de senyals, així com la seva instal·lació. Es prohibeix també la conducció de vehicles que duguin instal·lats mecanismes de detecció de radars. Queden exclosos d’aquesta prohibició els mecanismes d’avís que informen de la posició dels sistemes de vigilància del trànsit.

12. El conductor ha de verificar que les plaques de matrícula del vehicle es trobin en bon estat i que no presentin obstacles o danys que n’impedeixin o en dificultin la lectura i la identificació.

13. El conductor està obligat a col·laborar en la realització de les comprovacions relatives al mateix conductor, a la resta d’ocupants del vehicle, a l’estat del vehicle o a la càrrega transportada que es determinin per llei o en les normes que la desenvolupen.

14. Es prohibeix circular amb vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública. El Govern establirà reglamentàriament els límits acústics dels vehicles de motor, basant-se en els límits sonors establerts pel Reglament (UE) 540/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre el nivell sonor dels vehicles de motor i dels sistemes silenciadors de recanvi, i per al qual es modifica la Directiva 2007/46/CE i es deroga la Directiva 70/157/CEE, o pels reglaments que els modifiquin en el futur.

15. Queda prohibida la circulació de motos de neu i vehicles de neu anàlegs per les vies públiques obertes al trànsit, salvat els supòsits extraordinaris o d’urgència, prèviament autoritzats per l’Administració competent.

16. El conductor d’un vehicle que presenciï la comissió d’una infracció tipificada com a greu o molt greu en aquesta Llei i que posi en perill la seguretat de les persones o de les coses té el deure de comunicar aquesta circumstància a l’autoritat competent o als seus agents.

17. El conductor i els ocupants d’un vehicle que presenciïn un accident de circulació s’han de posar al servei de l’autoritat competent per prestar la col·laboració necessària per esclarir els fets.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.