Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la Classificació nacional d’ocupacions d’Andorra


Exposició de motius

Vista la disposició final segona de la Llei 8/2003, del 12 de juny, sobre el contracte de treball, que estableix que el Govern ha de fixar per reglament, en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, la relació de categories i la classificació professional esmentades a l’article 31;

Amb la voluntat d’oferir una llista uniforme d’ocupacions adaptada a la realitat d’Andorra, s’ha optat per un sistema únic per classificar totes les ocupacions del món del treball. El sistema permet promoure un llenguatge comú per classificar totes les ocupacions, tant per a contractació laboral com per a l’elaboració d’estadístiques i la seva utilització en l’àmbit nacional i internacional a l’hora d’oferir treball o comparar dades estadístiques d’ocupació.

El Govern, en la sessió del dia 27 d’octubre del 2004, a proposta del Ministeri de Justícia i Interior,

Decreta
Article 1

S’aprova el Reglament regulador de la Classificació nacional d’ocupacions, en endavant anomenada CNO, que es publica en annex.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.