Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes


Exposició de motius

La disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, estableix l’obligació de tots els empresaris de dipositar els comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes de conformitat amb el que disposi el reglament aprovat pel Govern.

Així, doncs, en compliment d’aquesta disposició addicional, aquest Reglament regula els aspectes funcionals del Registre de Dipòsit de Comptes, a l’efecte de garantir la protecció de les dades registrades necessària i de facilitar la comprensió dels administrats respecte al seu funcionament. Ara bé, s’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament les societats mercantils i les sucursals de societats mercantils estrangeres, el dipòsit de comptes de les quals es regeix per la seva regulació específica.

Aquest Reglament determina també els procediments que cal seguir per dipositar els comptes anuals dels empresaris al Registre de Dipòsit de Comptes. D’entre aquests procediments destaca la possibilitat de dipositar els comptes en suport electrònic.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió de Govern del 9 de juny del 2010, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.