Carregant...
 

Decret 195/2022, de l’11 de maig del 2022


Decret 195/2022, de l’11-5-2022, de modificació del Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament del Registre del Dipòsit de Comptes i del Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Exposició de motius

Amb la recent publicació i entrada en vigor dels decrets 119/2022 i 131/2022, del 30 de març del 2022, s’ha promogut com a finalitat principal la supressió de les càrregues a la ciutadania pel que respecta a la forma i el termini de presentació dels comptes anuals, simplificant els tràmits administratius.

Atès que és igualment voluntat del Govern facilitar als empresaris l’adaptació al nou sistema telemàtic de presentació dels nous formularis que formen els comptes anuals, es considera necessari, pel que fa a la memòria, permetre la possibilitat que es pugui presentar aquest compte amb un formulari diferent als establerts a l’ordre ministerial del 30 de març del 2022.

Altrament, en relació amb les sucursals estrangeres, en seguiment del que es preceptua als apartats 5 i 6 de l’article 5 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, és necessari millorar el règim de presentació dels comptes anuals per part d’aquelles sucursals.

Així doncs, amb aquesta voluntat, es modifiquen el Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament del Registre del Dipòsit de Comptes, pel que respecta a l’apartat 2 de l’article 4, a l’apartat 1 de l’article 16 i a l’article 16 bis, en què s’addiciona l’apartat 8; i el Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes, en concret l’apartat 1 de l’article 44, l’article 45, en què es modifica l’apartat 2, es renumera l’apartat 7 com a 8 i s’introdueix l’apartat 7, i l’article 45 bis, amb l’addicció de l’apartat 8.

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió de l’11 de maig del 2022, el Govern

Acorda
LesLleis.com

S’aprova la modificació del Decret del 9-6-2010 d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes i del Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i és aplicable per al dipòsit de comptes anuals corresponents als exercicis finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021.
Article 1

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, que queda redactat de la manera següent:

Article 4. Obligatorietat

[…]

2. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada i, en els termes dels apartats 5 i 6 de l’article 5 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, les societats estrangeres que hagin obert una sucursal al Principat es regeixen per la seva legislació especial.

A aquest efecte, quan la legislació de la societat mercantil estrangera que sigui titular de sucursal o establiment permanent situat al Principat d’Andorra obligui a la formulació dels comptes anuals amb un contingut equivalent a la legislació andorrana, així com a la seva inscripció registral, únicament s’ha d’acreditar al Registre de Dipòsit de Comptes, mitjançant certificació registral o equivalent, emesa per l’autoritat administrativa equivalent al Registre de Dipòsit de Comptes, el fet del dipòsit dels comptes anuals de la societat mercantil estrangera confome a la seva legislació.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.