Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana relatiu a les mesures de seguretat

Totes les referències que aquest decret fa a articles inexistents de la Llei 84/2010, estan enllaçades al corresponent article de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.


Exposició de motius

L’acord d’unió duanera entre Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990, va establir relacions comercials entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i va substituir les relacions anteriors d’àmbit nacional entre Andorra i els seus estats veïns. A partir d’aquest moment, els intercanvis que regulen les relacions entre les dues parts es regeixen per un marc comú, en particular pel que fa als productes industrials. En aquest sentit, els canvis normatius en una de les dues parts incideixen directament en els intercanvis existents i en el bon funcionament de l’acord d’unió duanera.

La Unió Europea, amb la voluntat de reforçar els controls i de garantir una harmonització dels controls a qualsevol punt d’entrada al territori duaner comunitari, ha aprovat noves disposicions, en particular el Reglament (CE) núm. 648/2005 del Parlament i del Consell, del 13 d’abril del 2005, que modifica el reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell i estableix el Codi de Duana comunitari. La Unió Europea ha aprovat un sistema de gestió de riscs comú i l’obligatorietat de presentar amb antelació les informacions relatives a les mercaderies que han d’entrar o que han de sortir del territori comunitari: es tracta de dades relatives a la seguretat. Aquesta anticipació en l’enviament de dades permet un tractament anticipat mitjançant noves eines en la gestió de riscs i la millora de la seguretat del territori. Aquestes noves disposicions entraran en aplicació a la Unió Europea l’1 de gener del 2011.

Amb la finalitat d’harmonitzar la legislació nacional i la legislació comunitària el Consell General va aprovar el 18 de novembre del 2010 la Llei 84/2010 de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, per integrar en la legislació nacional les disposicions comunitàries en matèria de seguretat. Aquest Reglament té com a finalitat desenvolupar els principis establerts en la citada Llei en matèria de seguretat i en particular desenvolupar tota la normativa en matèria de gestió de riscos, desenvolupar la figura de l’operador econòmic autoritzat i desenvolupar les obligacions dels operadors que importen o exporten mercaderia i subjectes a la presentació d’una declaració sumària d’entrada o de sortida del territori duaner del Principat d’Andorra.

Aquest Reglament es compon de 49 articles dividits en tres capítols, d’una disposició final i de 5 annexos.

A proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió del 22 de desembre del 2010,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana relatiu a les mesures de seguretat, que entra en vigor el mateix dia que entra en vigor el Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.