Carregant...
 

Decret de modificació de l’article 3.2 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les funcions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004


Exposició de motius

Atès l’article 28.4 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, que estableix que la Comissió Nacional de Valoració (Conava) ha d’estar composta per professionals de les àrees de la salut, l’educació, l’ocupació i el treball social, nomenats pel Govern;
LesLleis.com

Atesa l’experiència de funcionament del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004, modificat per Decret del 13 de desembre del 2006 i posteriorment per Decret del 17 de febrer del 2010;

Atesa les propostes presentades al Consell Nacional de Discapacitats (Conadis) pels representants del col·lectiu de persones amb discapacitat;

Es considera que cal flexibilitzar la participació de professionals de l’àmbit ocupacional per incrementar la multidisciplinarietat de l’equip i possibilitar d’aquesta forma més cobertura dels àmbits d’intervenció principals.

A proposta de la Ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en sessió del 16 de febrer del 2011, ha acordat modificar l’article 3.2 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració(Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació de l’article 3.2, del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració(Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004, que queda redactat de la forma següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.