Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial


Exposició de motius

El 25 de febrer del 2010, el Govern va aprovar el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, amb l’objectiu d’establir un procediment més senzill i àgil en l’obertura i el trasllat de comerços, la modificació de les activitats comercials i els canvis de titular o de nom comercial.

Aquest procediment que permetia a la persona interessada iniciar l’activitat transcorreguts 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de l’entrada de la sol·licitud corresponent, sense que els òrgans competents de l’Administració, ja sigui comunal o general, consideressin que algun dels actes dels interessats no reunia els requisits necessaris, ha contribuït a la millora substancial del termini mitjà de resolució de les sol·licituds de comerç, amb una reducció de 80 dies a 31 dies, de mitjana. Ara bé, aquest Reglament pretenia encabir entre el 60% i el 70% dels tràmits relatius a les autoritzacions comercials, però a la pràctica només s’ha utilitzat en un 31% de les sol·licituds.

Per altra banda, la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, preveu en l’article 29 l’adopció per part dels comuns i del Govern d’un procediment simplificat per a l’obertura de comerços consistent en la declaració i la informació aportades per la persona titular d’una activitat empresarial, comercial o professional, o el seu representant, cosa que comporta la substitució dels controls administratius previs a l’autorització.

Així doncs, el procediment simplificat per a l’obertura i el trasllat de comerç, la modificació de les activitats comercials i el canvi de titular i del nom comercial que estableix aquest Reglament s’articula com un veritable procediment declaratiu, de caire voluntari, que permet l’inici immediat de l’activitat sol·licitada, basada en la declaració de la persona titular, sense obviar, però, la comprovació posterior de la correcció de les dades declarades i del control del compliment dels requisits tècnics. Aquest model se sustenta en l’assumpció de responsabilitats de les persones interessades que intervenen en el procediment.

Aquest nou procediment simplificat té per objectiu ser el procediment de referència en un 80% de les autoritzacions comercials, i és aplicable als comerços que pel seu objecte i per les dimensions del local d’explotació no presenten raonablement un risc per a les persones, els béns o el medi ambient, i que amb una superfície oberta al públic màxima de dos-cents metres quadrats (200 m2), desenvolupin únicament o exclusivament les activitats que es troben dins l’annex d’aquest Reglament.

Per altra banda, el procediment ordinari continua vigent per a les activitats i els establiments que puguin representar un impacte superior sobre el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat del béns, i que requereixen el control previ de l’Administració abans de l’inici de les activitats.

Finalment, aquest Decret deroga el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, del 25 de febrer del 2010.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió de l’11de juliol del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’aprova el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.