Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament d’urbanització


Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, estableix el marc regulador de l’urbanisme i la construcció. La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant les Directrius d’Ordenació, el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de d’urbanització en tant que instrument d’ordenació del Govern. En compliment d’aquests articles el Govern aprovà el 10 d’abril del 2002 el Reglament d’urbanització.

El 31 de juliol d’enguany el M.I. Consell General ha aprovat una nova Llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol. Els objectius de la modificació d’aquest text legal s’articulen al voltant de tres eixos bàsics. El primer pretén, mitjançant la incorporació d’alguns canvis substancials, aportar un decidit estímul al sector de la construcció i de l’ordenació urbanística en uns moments de difícil situació econòmica, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes siguin compatibles amb la sostenibilitat de l’entorn i amb el desenvolupament equilibrat del territori. El segon eix té com a objectiu alleugerir la tramitació d’un bon nombre de llicències de construcció i acollir els procediments que ja són aplicables en altres ordenaments del nostre entorn més immediat. I el tercer eix s’orienta cap a actualitzar la normativa i precisar certs conceptes en els punts en què l’experiència més recent ha demostrat aquesta necessitat.

La disposició final primera de la Llei del 31 de juliol d’enguany fixa que en el termini màxim d’un mes a partir de la data d’entrada en vigor el Govern ha d’aprovar les modificacions necessàries del Reglament urbanístic, del Reglament de construcció i del Reglament d’urbanització per fer-los conformes amb el nou text legal.

El Govern, en compliment del mandat legal, ha elaborat la modificació del Reglament d’urbanització. L’abast de les modificacions introduïdes correspon als canvis normatius introduïts per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que afecten les disposicions del Reglament d’urbanització.

La modificació del Reglament d’urbanització ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.

En concret, la referida Llei del 31 de juliol d’enguany varia la regulació de les obres que es poden autoritzar en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, prèviament a l’aprovació del planejament derivat. I en aquest sentit, la incidència de les noves disposicions legals en el Reglament d’urbanització es limita als accessos rodats derivats d’obres autoritzades en règim d’ús provisional. Per aquest motiu, la modificació del Reglament d’urbanització únicament abasta la rectificació de l’apartat 5 de l’article 6.
LesLleis.com

En aquests mèrits, a proposta del Ministre d’Economia i Territori, el Govern en la sessió del 3 d’octubre del 2012, adopta el següent

Decret
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.