Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del joc del bingo

D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar les autoritzacions d’explotació de sales de joc de bingo lliurades a l’empara de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996 continuen vigents fins al seu venciment, moment en què queden extingides.


Exposició de motius


Des que es va aprovar la Llei del joc del bingo, el 28 de novembre de 1996, fins a l’actualitat, s’han fet diverses modificacions d’aquesta norma legal; la darrera és la Llei 28/2012, de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001 (d’ara endavant, la Llei).

La important i àmplia reforma introduïda per la Llei justifica la redacció d’un nou Reglament del joc de bingo, que substitueixi el Reglament fins ara en vigor.

Aquest nou Reglament manté bona part de l’articulat anterior pel que fa tant als procediments per a l’autorització del funcionament de les sales, com a l’exercici del bingo tradicional amb cartrons físics. D’altra banda, en el nou text s’inclouen novetats importants relacionades amb l’ús de cartrons virtuals, el joc del bingo interconnectat amb cartrons virtuals i l’explotació de les màquines de videobingo a les sales de bingo autoritzades que es preveuen en la Llei.

També es despleguen les mesures previstes per la Llei relatives a la formació del personal, i es potencien les funcions i potestats de les persones encarregades del control d’accés a les sales on es porta a terme aquesta activitat lúdica. En aquest sentit s’estableix un marc que permet assegurar una protecció adequada de les dades personals alhora que s’assegura un nivell de vigilància que garanteix el compliment de les limitacions d’accés que la Llei imposa.

Finalment, també es preveuen els procediments per garantir l’adequat compliment de les formalitats tributàries que es generen amb l’activitat del joc del bingo i que la Llei inclou.

Consegüentment, el Govern, en la sessió del 5 de desembre del 2012, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.