Carregant...
 

Decret de modificació del Decret del 18-7-2012 d’aprovació del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball


L’article 96 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, estableix que la persona titular d’una autorització de residència sense activitat lucrativa ha d’invertir de forma permanent i efectiva una quantitat d’almenys quatre-cents mil euros en diverses tipologies d’actius, entre els quals es consideren els béns immobles situats al territori del Principat d’Andorra. Preveu, endemés, que la persona sol·licitant d’una autorització de residència sense activitat lucrativa ha de manifestar el seu compromís de fer efectiva la inversió esmentada en un termini màxim de sis mesos i que una vegada transcorregut aquest període de temps, la persona resident ha d’aportar, en les condicions que es determinin reglamentàriament, els documents acreditatius de la inversió.

En aquest sentit, la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13 del Decret del 18-07-2012 d’aprovació del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, estableix els documents que cal aportar per acreditar la inversió feta en el cas de béns immobles situats al Principat d’Andorra, a saber, una còpia de l’escriptura pública en la qual es documenti l’adquisició dels dits béns.

Vist el contingut del precepte reglamentari esmentat, en virtut del principi de seguretat jurídica, i a fi d’esvair dificultats interpretatives eventuals entre la Llei i el Reglament que puguin sorgir quant a la modalitat contractual o al tipus de dret real segons els quals es pot efectuar la inversió en béns immobles situats al territori del Principat d’Andorra, cal modificar la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 19 de desembre del 2012, aprova la modificació de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13 del Decret del 18-07-2012 d’aprovació del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball.
Article únic

S’aprova la modificació de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13 del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que queda redactat de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.