Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques


Exposició de motius

Des dels inicis de la crisi econòmica, s’han impulsat diverses mesures per fomentar l’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball.

La desproporció creixent entre el nombre de desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació i el reduït nombre d’ofertes de llocs de treball es palesa mensualment en les estadístiques que s’elaboren. Per aquest motiu el Govern va preveure, per a l’any 2013, un increment important de les partides pressupostàries per dur a terme diversos programes de polítiques actives d’ocupació en els sectors privat i públic, amb la finalitat de pal·liar les dificultats evidents de la manca de feina.
LesLleis.com

En execució de les polítiques actives d’ocupació previstes per a l’any 2013 en el sector privat, mitjançant sengles decrets del 23 de gener dels 2013, el Govern va aprovar els reglaments reguladors del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i del Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats.

Una vegada aprovats els dos programes per al sector privat, aquest Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques, igual que el Programa destinat als àmbits administratius de l’Administració general i de l’Administració de la justícia, obeeix a la voluntat del Govern de seguir endegant nous programes en benefici de la col·lectivitat que permetin pal·liar temporalment però de manera àgil i immediata els efectes de la crisi en espera que es reactivi l’economia, atesos els bons resultats dels programes vigents durant l’any 2012.

El Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques es desenvolupa en el marc del Reglament per al foment de les polítiques actives d’ocupació, aprovat l’1 de juliol del 2010.

Al capítol primer, les disposicions generals estableixen els objectius específics del Programa i el règim jurídic, i identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del Programa; les obligacions dels organismes i les entitats beneficiàries i dels treballadors contractats en el marc del Programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 10 d’abril del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.