Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà


Exposició de motius

Les bases generals del sistema de salut d’Andorra definides en el títol primer de la Llei general de sanitat del 20 de març de 1989, modificada en darrera instància per la Llei 1/2009, del 23 de gener del 2009 i en particular l’article 9, apartat e, pel qual s’estableix que el Govern ha d’orientar les seves actuacions de manera que es garanteixi una assistència sanitària de qualitat, vetllant per assegurar la deguda coordinació entre el servei públic i el privat promovent la utilització d’aquests amb eficàcia i eficiència;

En el mateix sentit, un dels objectius fonamentals del SAAS, d’acord amb l’establert a l’article 1.2 de la seva Llei de creació és promoure la utilització més eficient de tots els recursos disponibles per a la millora de la salut individual i col·lectiva de la població, establir una organització integrada i coordinada dels recursos a fi de garantir la qualitat de les prestacions sanitàries amb el degut control de la despesa que els és inherent;

El Centre Hospitalari Andorrà (CHA), d’acord amb el que s’estableix a l’article 7 de la Llei de creació del SAAS de 23 de desembre de 1986, és una unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), i d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.1. i a l’article 7 de la mateixa Llei aplega tots els recursos humans i materials necessaris per satisfer les necessitats d’atenció hospitalària del Principat d’Andorra.

L’article 3 del vigent Reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, del 4 de gener del 2001, estableix en els apartats 1, 2 i 5 que són competències del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) elaborar les propostes de modificació d’aquest Reglament, així com verificar que l’actuació de l’Hospital s’ajusti a la política sanitària definida pel Govern, i definir la plantilla orgànica del CHA, fent un èmfasi especial en aquest darrer cas, en el nombre mínim de facultatius que hi poden exercir.

Aquesta noció de nombre mínim de facultatius que poden exercir al CHA es contradiu amb els principis legislatius esmentats, en tant que dificulta la concreció de la plantilla orgànica dels recursos humans que han de format part del CHA, de manera que aquesta es pugui ajustar a les necessitats assistencials de la població, tot afavorint una gestió eficient dels recursos disponibles;
LesLleis.com

En conseqüència per donar ple compliment a aquest mandat legislatiu convé doncs modificar el Reglament general d’estructura i funcionament del CHA de forma que sigui possible definir aquella plantilla orgànica.

A part de les modificacions en l’articulat del Reglament, una disposició transitòria estableix la plantilla orgànica en base a l’actualitat del servei, i fins que la plantilla orgànica sigui definida d’acord amb els paràmetres d’eficiència i d’eficàcia.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar i amb l’acord previ del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Govern, en la sessió del 6 de novembre del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.