Carregant...
 

Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte del passaport

El passaport ordinari és un document públic, individual i intransferible lliurat a títol personal que acredita la identitat i la nacionalitat andorrana del titular tant a l’interior del territori com a l’estranger.
Article 2. Dret a obtenir el passaport

Obtenen el passaport les persones a qui, independentment de la seva edat, els sigui atribuïda la nacionalitat andorrana d’acord amb la legislació vigent.
Article 3. Obligacions del titular

1. El titular del passaport té l’obligació de conservar-lo en bon estat.

2. En cas de pèrdua o de robatori ha de presentar la denúncia corresponent de forma immediata al Departament de Policia.
Article 4. Expedició del passaport i procediment per obtenir-lo Image Image

1. Expedeix el passaport l’òrgan del ministeri encarregat d’interior que tingui atribuïda aquesta funció.

2. La persona interessada ha de personar-se a les oficines de Tràmits per omplir el formulari de sol·licitud corresponent, que ha d’acompanyar de la documentació que escaigui segons l’article de la legislació vigent sobre nacionalitat que li sigui aplicable, i abonar el preu corresponent.

3. L’interessat ha de signar davant del tramitador en el requadre corresponent de la sol·licitud i en el mateix moment se li prenen les empremtes dels dits índexs de les dos mans, o bé, si això no és possible, de qualssevol altres dos dits.

4. Queden excloses de l’obligació de dipositar les seves empremtes i de signar les persones menors de dotze anys i les que presentin qualsevol impediment físic que ho impedeixi.

5. En cas que l’interessat sigui un menor d’edat o una persona incapacitada, la sol·licitud la pot presentar el seu representant legal.

6. L’interessat s’ha de fer una fotografia a la cabina fotogràfica especial instal·lada a les oficines de Tràmits, d’acord amb els requisits i les característiques següents:

a) Que hagi estat presa en el mateix acte de presentar la sol·licitud.
b) Que capti la imatge de la persona en posició frontal mirant directament a la càmera amb expressió neutra, amb la boca tancada i amb els ulls oberts i sense cabells que els ocultin. En cas que la persona porti ulleres, se les ha de treure amb la finalitat de visualitzar de forma completa els ulls. No s’admet cap fotografia que presenti la persona amb pentinats o adorns facials que ocultin parcialment el rostre o amb qualsevol accessori al cap.


Tanmateix, les persones menors de sis anys i les que presentin qualsevol impediment físic que els impossibiliti fer la fotografia a les cabines instal·lades a les oficines de Tràmits, sempre que estigui degudament justificat, han d’adjuntar a la sol·licitud una fotografia que ha de complir els requisits següents:

a) Que hagi estat presa recentment, en els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
b) Que capti la imatge de la persona en posició frontal mirant directament a la càmera amb expressió neutra, amb la boca tancada i amb els ulls oberts i sense cabells que els ocultin. En cas que la persona porti ulleres, se les ha de treure amb la finalitat de visualitzar de forma completa els ulls. No s’admet cap fotografia que presenti la persona amb pentinats o adorns facials que ocultin parcialment el rostre o amb qualsevol accessori al cap.
c) Que sigui captada en color amb fons monocromàtic de color clar.
d) Que presenti les dimensions de 35x45 mm i sigui produïda utilitzant tècniques fotogràfiques convencionals.


7. El passaport es recull a l’oficina de Tràmits on s’hagi presentat la sol·licitud. El pot recollir una altra persona degudament autoritzada per la persona interessada.

8. De forma excepcional el passaport pot ser lliurat a una persona que es trobi a l’estranger per un representant de l’Administració general degudament autoritzat que s’hi desplaci. D’igual manera, les empremtes poden ser captades a les representacions diplomàtiques quan els mitjans tecnològics ho permetin.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.