Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris


Exposició de motius

La Llei general de Sanitat del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009 del 23 de gener, estableix a l’article 54 c) que és competència del Govern l’autorització d’obertura i de modificació de centres, serveis i establiments sanitaris.

Per desenvolupar la Llei, l’any 1996 es va aprovar un reglament que determinava els procediments administratius a seguir per autoritzar el funcionament dels centres i establia l’obligació d’inscripció en un registre.

Vista la necessitat d’actualitzar aquesta norma, el Govern en data 17 de juliol del 2013 va aprovar el Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris. Aquest Reglament, que deroga la normativa anterior, fixa els requisits tècnics per obtenir l’autorització administrativa sanitària i estableix que tots els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris han de quedar inscrits en el registre corresponent.

El registre és una eina necessària per a la planificació sanitària i per a l’intercanvi d’informació d’interès sanitari entre els professionals i l’Administració.

Per tal de garantir la seguretat del fitxer i procurar els mecanismes necessaris per mantenir-lo actualitzat, aquest reglament concreta la finalitat del registre, la seva organització, les normes de funcionament, els tipus d’assentaments, els requisits necessaris per practicar-los, així com el seu contingut exacte. El Reglament també regula les condicions d’accés a les dades contingudes en el registre.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, el Govern en la sessió de l’11 de desembre del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris que entra en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.