Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004


Exposició de motius

En data 10 de novembre del 2004 es va aprovar el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general el qual desenvolupa, fonamentalment, el capítol II relatiu al sistema de provisió de places, i la secció primera, sobre el nomenament de funcionaris, del capítol III, relatiu al nomenament, les situacions i el cessament dels funcionaris, de la Llei de la funció pública.

L’apartat 3 lletra c) de l’article 44 d’aquest reglament, preveu que les persones que es trobin en situació de baixa mèdica durant el termini de presentació de la candidatura, no poden presentar-se a una convocatòria de promoció interna.

Igualment l’apartat 4 del mateix article 44 indica que queden eliminats del procés de selecció els candidats que es troben de baixa mèdica durant aquest procés, llevat de les baixes de maternitat o d’adopció.

Atès que el Tribunal de Batlles per sentència núm. 2009-105 confirmada pel Tribunal Superior de Justícia en sentència núm. 28-2010, recaigudes en el marc de la impugnació del Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, de 5 de desembre del 2007, va declarar anul·lat l’article 16.3.d) d’aquest cos normatiu, en considerar que introduir una diferenciació en la causa de la baixa mèdica a l’hora de postular a una plaça de grau superior esdevé contrària a dret.

Ateses que les disposicions establertes en la lletra c) de l’apartat 3 i en l’apartat 4 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004, són d’idèntic contingut a l’article anul·lat.

Tot i que des de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, des de la fermesa de dit pronunciament, no s’ha aplicat aquesta norma a l’Administració general, s’aprecia la conveniència de modificar l’article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004, prescindint d’aquesta diferenciació i donar-li publicitat per motius de seguretat jurídica.

Per tot l’exposat, a proposta del Ministeri de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió de 15 de gener del 2014

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.