Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004


Exposició de motius

En data 10 de novembre del 2004 es va aprovar el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general el qual desenvolupa, fonamentalment, el capítol II relatiu al sistema de provisió de places, i la secció primera, sobre el nomenament de funcionaris, del capítol III, relatiu al nomenament, les situacions i el cessament dels funcionaris, de la Llei de la funció pública.

L’apartat 3 lletra d) de l’article 46 d’aquest reglament, preveu que les persones candidates que es troben en situació de baixa mèdica durant el termini de presentació de la candidatura, llevat de les baixes de maternitat o d’adopció, no poden participar en el procediment selectiu d’ingrés.

Igualment l’apartat 4 del mateix article 46 indica que queden eliminats del procés de selecció les persones candidates que es troben de baixa mèdica durant aquest procés, llevat de les baixes de maternitat o d’adopció.

Atès que el Tribunal de Batlles per sentència núm. 2009-105 confirmada pel Tribunal Superior de Justícia en sentència núm. 28-2010, recaigudes en el marc de la impugnació del Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, de 5 de desembre del 2007, va declarar anul·lat l’article 16.3.d) d’aquest cos normatiu, en considerar que introduir una diferenciació en la causa de la baixa mèdica a l’hora de postular a una plaça de grau superior esdevé contraria a dret.

Ateses que les disposicions establertes en la lletra d) de l’apartat 3 i en l’apartat 4 de l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004, són d’idèntic contingut a l’article anul·lat.

Tot i que des de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, des de la fermesa de dit pronunciament, no s’ha aplicat aquesta norma a l’Administració general, s’aprecia la conveniència de modificar l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004, prescindint d’aquesta diferenciació i donar-li publicitat per motius de seguretat jurídica.

Per tot l’exposat, a proposta del Ministeri de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió de 26 de febrer del 2014

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.