Carregant...
 

Decret


El Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York el 15 de novembre del 2000, i que és vigent al Principat d’Andorra des del 22 d’octubre del 2011, estableix en l’apartat 2 de l’article 12 que els estats part d’aquest Conveni han d’adoptar les mesures necessàries per permetre, entre d’altres, la identificació i la localització dels béns que puguin ser objecte d’una resolució d’embargament, de confiscació o de comís. D’altra banda, l’article 13 del Conveni esmentat preveu la cooperació entre estats a aquests efectes.

La Llei 19/2013, del 10 d’octubre, en virtut de l’article 1, va modificar l’article 116 de la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998. Aquesta modificació dimana de l’aprovació per part del Consell General, el dia 24 de novembre del 2011, de la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el qual va acompanyat d’un annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern ha d’implementar seguint el calendari acordat, relatives, entre d’altres, a la prevenció del blanqueig de capital. Entre aquestes disposicions figura la Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre, sobre la cooperació entre les oficines de recuperació d’actius dels estats membres en matèria de descobriment i d’identificació dels productes del crim o d’altres béns relacionats amb el crim. La Decisió esmentada estableix que cada membre ha de crear o designar un organisme nacional de recuperació d’actiu a fi de facilitar el seguiment i la identificació dels productes relacionats amb el delicte que puguin ser objecte d’un embargament o d’un comís.

En aquest sentit, la lletra b de l’apartat 3 de l’article 116 de la Llei 16/2008 determina que el seguiment i la identificació dels fons sobre els quals hi hagi indicis objectius suficients per creure que són producte, directament o indirectament, del delicte, i que el batlle hagi embargat o segrestat per garantir les possibles responsabilitats civils, però també el compliment del comís i el comís per equivalent que preveu l’article 70 del Codi penal, poden ser encomanats a l’Oficina de Recuperació d’Actius, adscrita al Cos de Policia. La mateixa disposició normativa també estableix que l’organització, el funcionament i les facultats d’aquesta Oficina es determinen per reglament.

Així doncs, mitjançant aquest Reglament s’estableix, de conformitat amb les disposicions europees 2007/845/JAI i 2006/960/JAI, el marc jurídic d’aquesta Oficina de Recuperació d’Actius, la funció principal de la qual és, com s’ha dit, facilitar el seguiment i la identificació dels productes d’activitats delictives i d’altres béns o fons relacionats amb el delicte, i també cooperar amb altres organismes estrangers equivalents mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques i d’informació amb sol·licitud prèvia. Igualment, es detallen les qüestions que tota sol·licitud d’informació tractada o enviada per l’Oficina de Recuperació d’Actius ha de contenir; es fixen els terminis per respondre a les demandes d’informació rebudes; s’estableixen les garanties dirigides a la protecció de dades de caràcter personal i la utilització de la informació, i es determinen els motius per no comunicar la informació sol·licitada.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de juny del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’organització, el funcionament i les facultats de l’Oficina de Recuperació d’Actius, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’organització, el funcionament i les facultats de l’Oficina de Recuperació d’Actius

Article 1
Objecte
Aquest Reglament regula l’organització, el funcionament i les facultats de l’Oficina de Recuperació d’Actius.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.