Carregant...
 

Decret


En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i a l’empara dels articles 5 i 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern determina la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb les prioritats establertes en la norma immigratòria, fixa periòdicament per la via reglamentària les quotes d’autoritzacions d’immigració tot privilegiant l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers legalment residents, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.

Així doncs, a partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat les necessitats dels agents productius del país, el Govern aprova mitjançant aquest Reglament un contingent reduït de fins a 320 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, és a dir, fins al 31 d’octubre del 2015, i reitera a aquest efecte la voluntat expressada en virtut del Reglament de quota general vigent fins al dia d’avui.

En efecte, malgrat que en el darrer any la situació socioeconòmica sembla que ha millorat i, en concret, ha disminuït significativament el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, la recuperació incipient obliga el Govern a seguir actuant amb cautela en el moment de determinar el nombre d’autoritzacions que es poden concedir mitjançant la quota general, sense que això suposi desatendre les necessitats més immediates dels sectors productius interessats, ni pugui comportar una limitació excessiva de la mà d’obra forana, perquè les conseqüències que se’n podrien derivar incidirien negativament en la bona marxa de l’economia productiva i, de retruc, també en la cohesió social.

En aquest sentit, el contingent d’autoritzacions que s’aprova en virtut d’aquest Reglament té com a objecte cobrir determinades ocupacions professionals qualificades o específiques que no es troben o es troben difícilment si s’analitzen els perfils professionals de les persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball i que, tanmateix, les empreses domiciliades o les persones residents a Andorra demanen i necessiten.

Altrament, atesa la necessitat evidenciada pels sectors econòmics del país de proporcionar un servei proper i de qualitat al turisme de parla russa, i per tal de continuar donant-hi cobertura, el Govern considera oportú regularitzar la situació d’immigració de les persones que ja es van acollir als reglaments de quota especial aprovats el 22 d’octubre del 2014 per a la temporada d’hivern 2014-2015.

Aquest Reglament es desglossa en onze articles que en defineixen l’objecte; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota general aprovada, des d’una perspectiva global i desglossada per ocupacions professionals d’una banda, i des d’una perspectiva empresarial d’altra banda, així com les condicions per a la concessió; incideixen en els requisits salarial, de titulació i d’experiència, així com en els visats; estableixen els requisits per a la renovació de les autoritzacions i la regularització de les autoritzacions temporals; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions i de tancar i reobrir la quota, i regulen la vigència de les autoritzacions concedides. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota general que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 15 d’abril del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)

Article 1
Objecte
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de treball fronterer, per a les ocupacions professionals relacionades a l’apartat 2 de l’article 2, i que s’esmenta a l’apartat 1 de l’article 2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.