Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del punt 5 de l’article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica


Exposició de motius

El 25 de febrer del 2009 es va aprovar la modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, que va entrar en vigor el 4 de maig del 2009 i que va derogar el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, aprovat pel Govern el 18 de setembre del 2002. Posteriorment, el 22 d’agost del 2012, el Govern va aprovar el Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica per tal d’incorporar determinats aspectes previstos per la Directiva 2009/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, relativa a la recuperació de vapors de benzina de la fase II durant el proveïment dels vehicles de motor en les estacions de servei.

El punt 5 de l’article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica estableix que no es poden llençar a l’exterior fums, gasos ni aire amb substàncies en suspensió o a temperatura diferent de l’exterior per façanes i patis de tot tipus, a excepció de les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 10 kilowatts/hora (hauria de ser, 10 kilowatts) i sempre que la temperatura del flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de la de l’entorn. En els darrers anys, s’ha incrementat la col·locació d’elements d’aerotèrmia, considerats elements productors d’energia renovable, atès que treuen profit de l’energia continguda en l’aire ambient, per utilitzar-la per a diferents finalitats, com ara per produir aigua calenta sanitària o també per calefactar o climatitzar habitatges o espais tancats. En el marc de la Comissió Tècnica de Rehabilitació encarregada d’avaluar les sol·licituds d’ajuts relatius a determinades actuacions protegides, s’ha posat de manifest la dificultat en el compliment del punt 5 de l’article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica. És en aquest sentit que el Departament de Medi Ambient creu convenient de reformular-lo per no limitar la col·locació d’aquesta tecnologia, molt eficient.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.