Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social


Exposició de motius

Per Decret del 27 de maig del 2015, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 3 de juny de 2015, el Govern va aprovar un nou Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social, adaptat a la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre. Aquest Reglament, que desenvolupa els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei de la seguretat social, regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació dels recursos del sistema de seguretat social, i modifica substancialment el reglament anterior, aprovat per Decret del 10 de febrer del 2010, i modificat parcialment per decrets del 13 d’octubre del 2010, i del 5 de juny del 2013.

Després de la publicació d’aquest text s’ha detectat que el seu article 21 no és plenament concordant amb la Llei de la seguretat social i, consegüentment, el Govern ha aprovat una modificació de l’esmentada disposició.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 10 de juny del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

Es modifica l’article 21 del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social que queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.