Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració general del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Derogat salvat allò referent al que està establert a la disposició transitòria primera del Reglament, del 15 de maig del 2024, d’impuls dels serveis digitals de l’Administració, que s’entendrà vigent fins a la migració completa a la Seu electrònica general o una altra subseu que així es reguli.


Exposició de motius Image

L’entrada en vigor de la Llei de serveis de confiança electrònica ha suposat la creació d’un marc genèric de confiança electrònica aplicable a qualsevol tipus d’actuació o relació jurídica, i entre d’altres, en els àmbits dels consumidors, les empreses i les administracions.

Des de la perspectiva de l’àmbit de l’Administració general del Principat d’Andorra, el servei al ciutadà exigeix consagrar el seu dret a comunicar-se amb l’Administració per mitjans electrònics, de manera similar a altres experiències de dret comparat que han demostrat els nombrosos beneficis que aquest dret comporta per als usuaris i la mateixa Administració.

Per això és necessari regular el reconeixement i l’exercici pràctic d’aquest dret, i tots els relacionats i que se’n deriven, mitjançant aquest Decret, el qual reconeix, entre d’altres, el dret dels usuaris a l’exercici per mitjans electrònics dels drets i les facultats que els reconeix l’ordenament jurídic administratiu, que estableix com una obligació correlativa del Govern l’actualització i modernització dels mitjans per a la consecució adequada d’aquests drets i facultats.

Així mateix, cal no menysprear que la utilització de mitjans electrònics redundarà en una administració més eficaç també per al mateix Govern del Principat d’Andorra, que en virtut de l’esforç de modernització que implica l’execució dels drets que ara es reconeixen als ciutadans, gaudirà, entre altres beneficis, d’una relació més eficaç amb la resta d›administracions nacionals i d›altres països, per mitjà de la interoperabilitat dels sistemes.

La utilització dels mitjans electrònics prevista en aquest Decret queda sotmesa a les limitacions establertes a la Constitució, al Codi de l’Administració i a la resta de l’ordenament jurídic, amb ple respecte als drets que les persones tenen reconeguts. En especial, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 14 de la Constitució; la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i el Decret del 9 de juny de l’any 2010, d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Tenint en compte aquestes indicacions, el Decret consta de sis títols, una disposició addicional i una disposició final.

A proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei de serveis de confiança electrònica ha suposat la creació d’un marc genèric de confiança electrònica aplicable a qualsevol tipus d’actuació o relació jurídica, i entre d’altres, en els àmbits dels consumidors, les empreses i les administracions.

Des de la perspectiva de l’àmbit de l’Administració general del Principat d’Andorra, el servei al ciutadà exigeix consagrar el seu dret a comunicar-se amb l’Administració per mitjans electrònics, de manera similar a altres experiències de dret comparat que han demostrat els nombrosos beneficis que aquest dret comporta per als usuaris i la mateixa Administració.

Per això és necessari regular el reconeixement i l’exercici pràctic d’aquest dret, i tots els relacionats i que se’n deriven, mitjançant aquest Decret, el qual reconeix, entre d’altres, el dret dels usuaris a l’exercici per mitjans electrònics dels drets i les facultats que els reconeix l’ordenament jurídic administratiu, que estableix com una obligació correlativa del Govern l’actualització i modernització dels mitjans per a la consecució adequada d’aquests drets i facultats.

Així mateix, cal no menysprear que la utilització de mitjans electrònics redundarà en una administració més eficaç també per al mateix Govern del Principat d’Andorra, que en virtut de l’esforç de modernització que implica l’execució dels drets que ara es reconeixen als ciutadans, gaudirà, entre altres beneficis, d’una relació més eficaç amb la resta d›administracions nacionals i d›altres països, per mitjà de la interoperabilitat dels sistemes.

La utilització dels mitjans electrònics prevista en aquest Decret queda sotmesa a les limitacions establertes a la Constitució, al Codi de l’Administració i a la resta de l’ordenament jurídic, amb ple respecte als drets que les persones tenen reconeguts. En especial, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 14 de la Constitució; la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i el Decret de l’1 de juliol de l’any 2004, d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Tenint en compte aquestes indicacions, el Decret consta de sis títols, una disposició addicional i una disposició final.

A proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Modificada per la Correcció d’errata, del 15 de juliol del 2015, per la qual s’esmena l’error constatat en el Decret de l’1 de juliol del 2015 d’aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'administració general del Principat d'Andorra.


Article únic

S’aprova el Reglament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració general del Principat d’Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració general del Principat d’Andorra

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula la utilització dels mitjans electrònics en l’Administració general, en el marc del que estableix el Codi de l’Administració i a l’empara de la Llei de serveis de confiança electrònica.

Com a conseqüència d’això, aquest Reglament té per objecte:

a) Establir els drets i els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics dels usuaris amb l’Administració general.

b) Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’Administració electrònica en l’àmbit de l’Administració general.

c) Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius de l’Administració general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.