Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD)


Exposició de motius

El 8 de juliol de 1998 el Govern va aprovar el Reglament organitzatiu de la Comissió d’Avaluació de la Documentació (CAD) i el va modificar l’11 de juny del 2014.
LesLleis.com

La modificació va permetre, principalment, introduir a les tasques d’avaluació de la Comissió la documentació que ha de generar l’administració electrònica i es va ampliar la composició de la CAD amb un tècnic de sistemes de la informació. Es va revelar també necessari revestir la CAD de la facultat d’analitzar i proposar les estratègies de preservació de la documentació digital per evitar que l’obsolescència dels suports informàtics pugui afectar la conservació i la consulta futura de la documentació referida.

En relació amb l’accés a la documentació, és necessari desplegar l’article 31 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra i l’article 42 del Codi de l’Administració,del 1989. Així, s’amplien les funcions de la Comissió (CAD) per tal que pugui proposar els criteris generals d’accés als documents produïts per l’Administració general, perquè elabori les taules d’avaluació i accés documental que determinin els criteris d’accés a les sèries documentals, i perquè faci constar el règim aplicable a l’accés als documents que s’hagin de conservar en resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents públics. D’aquesta manera, es pretén facilitar a ciutadans, entitats i empreses un marc entenedor sobre l’accessibilitat a la documentació de l’Administració general. La comissió esdevé la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD).

A proposta de la ministra titular de cultura i en execució de l’acord de Govern del 9 de setembre del 2015,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD), del 9 de setembre del 2015, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD)

Article 1. Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació: creació i funcions

1. Es crea la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació, amb les sigles CAAD, que té per objecte:

a. Analitzar la documentació de l’Administració general.
b. Assessorar les entitats parapúbliques i les entitats de capital social majoritàriament públic en l’avaluació i la tria de la seva documentació.
c. Elaborar i regular els criteris generals d’avaluació i tria de la documentació de l’Administració general, i controlar-ne l’aplicació correcta.
d. Establir els procediments d’eliminació i els de conservació.
e. Establir les taules d’avaluació de la documentació de l’Administració general.
f. Identificar les obsolescències de formats de la documentació electrònica i proposar la migració dels formats per a la seva preservació.
g. Establir els criteris generals sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics.


2. Les resolucions de la CAAD han de ser aprovades pel Govern perquè siguin plenament executives.