Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent


Exposició de motius

Per Decret de data 16 de setembre del 2015, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 23 de setembre del 2015, el Govern va aprovar el Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent.
LesLleis.com

Aquest Reglament excloïa l’explotació de les modalitats de joc dels concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries que es realitzen amb caràcter permanent o que sent no permanents es portin a terme en línia o per mitjans telemàtics, a excepció de les activitats de joc realitzades per missatgeria de text de serveis telefònics fixos o mòbils, i deixava per més endavant la regulació de les modalitats en línia o de forma telemàtica.

Raons d’oportunitat, i amb la voluntat de facilitar noves eines per promocionar el nostre teixit comercial en l’àmbit del comerç electrònic, i molt especialment en el marc de les xarxes socials, aconsellen la regulació d’aquestes noves modalitats d’explotació de jocs d’atzar previstos al Reglament.

Cal, doncs, modificar l’actual Reglament i introduir-hi les disposicions que permetin l’explotació dels jocs d’atzar previstos en la norma reglamentària, sigui quina sigui la modalitat de la seva explotació, i assolir així el ple desplegament de l’article 43 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar.

Amb aquest propòsit, l’article 1 modifica l’àmbit d’aplicació del Reglament regulador d’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent, tot suprimint la interdicció que s’establia si es portaven a terme en línia o per mitjans telemàtics.

L’article 2 introdueix una altra modificació sobre la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de la llicència. Així, interessa obtenir informació relativa a les característiques de les plataformes i els programes dels jocs d’atzar quan s’explotin en línia o per mitjans telemàtics, i es responsabilitza el sol·licitant perquè comprovi les condicions i regles del joc relatives als programes o aplicacions informàtics requerits. En el mateix sentit, en relació amb la política de privacitat i confidencialitat, l’article 3 requereix, perquè es compleixi la legislació aplicable, l’acompanyament dels plecs de clàusules informatives degudament validats per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, i s’estableix com a requisit, de forma afegida, en l’article 4 subsegüent, que si el joc requereix un fitxer de dades personals dels participants, s’adreci una còpia de la resolució de la inscripció al Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals.

L’article 5, finalment, quant a la tramitació de la sol·licitud, preveu la participació, a més de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, en congruència amb les modificacions anteriors.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, en tant que president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 25 de novembre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, del 16 de setembre del 2015, que entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent, del 16 de setembre del 2015

Article 1

Es modifica l’apartat 2.a de l’article 2 (Àmbit d’aplicació), que queda redactat com segueix:

“a) Els concursos amb intervenció d’atzar, les rifes, les participacions de loteria i les loteries de promoció o publicitàries que es realitzin amb caràcter permanent.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.