Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El 12 de febrer del 2014, el Govern va aprovar el Reglament del taxi per adequar els reglaments anteriors a les necessitats actuals del servei de taxi i dels seus usuaris. Posteriorment, el Consell General va aprovar la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera regula, que regula, en el títol VIII, el lloguer de vehicles amb conductor i sense.
LesLleis.com

Més concretament, l’article 64 del Reglament del taxi preveu que el vehicle per al servei de taxi ha de reunir els requisits (característiques i dimensions) que determini del ministeri competent en transport, per a cadascuna de les modalitats, i l’article 84.9 de la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera també disposa que el ministeri competent en transport pot establir les característiques dels vehicles que puguin ser objecte de lloguer.

D’altra banda, la Llei del Codi de la circulació estableix l’obligatorietat d’obtenir la targeta de transport, després d’haver superat favorablement la inspecció tècnica de vehicles (ITV), per a tots els vehicles de transport públic de passatgers i, en general, per a qualsevol vehicle que no sigui d’ús privat com a turisme particular. En aquest sentit, el Reglament del taxi regula la targeta de transport del vehicle destinat al servei de taxi i les mencions que ha de contenir, però no s’ha regulat encara la targeta de transport del vehicle destinat a lloguer amb conductor i sense.

Aquest Reglament complementa la normativa existent relacionada amb el servei de taxi i el lloguer de vehicle amb conductor i sense i desenvolupa els aspectes pendents de ser regulats anteriorment mencionats, regulació que és necessària per millorar la qualitat del servei i la prestació d’aquestes activitats.

D’una part, es defineixen les característiques i els requisits del vehicle que es pot destinar al servei de taxi ordinari interurbà (TOI), al servei de taxi col·lectiu ara anomenat discrecional (TD) i al lloguer de vehicle amb conductor i sense. La definició del vehicle per a cada modalitat es realitza d’acord amb la classificació Acriss (Association of car rental industry systems standars). Aquesta classificació internacional de vehicles és utilitzada per empreses de lloguer, proporciona una guia comparativa i permet fer una selecció del vehicle amb facilitat i fiabilitat, així com adscriure els vehicles que es poden utilitzar en cada modalitat en funció dels serveis que es presten i de les necessitats que s’han de cobrir.

D’altra part, es fa una remissió al Reglament del taxi pel que respecta a la regulació de la targeta de transport del servei de taxi i es regula la targeta de transport del vehicle de lloguer amb conductor i sense i les mencions que ha de contenir, amb la finalitat d’omplir el buit legal existent en aquests àmbits.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió del 27 de gener del 2016, a proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions,

Decreta
Article 1

S’aprova el Reglament de classificació dels vehicles destinats al servei del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense.

Reglament de classificació dels vehicles destinats al servei del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense

Capítol primer. Disposició general

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquest Reglament és establir les característiques dels vehicles que es poden destinar al servei de taxi ordinari interurbà (TOI), al servei de taxi discrecional (TD), així com dels vehicles destinats al lloguer amb conductor i sense, i regular les targetes de transport dels vehicles destinats a lloguer amb conductor i sense.

2. Aquest Reglament no s’aplica als vehicles amb contracte de lloguer financer, tipus rènting o lísing, definits en el Reglament sobre la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el Registre de Vehicles vigent.

3. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament és la totalitat del territori del Principat d’Andorra, sigui quina sigui la nacionalitat de l’empresa. Fora d’aquest àmbit territorial s’aplica la legislació de l’estat on té lloc la prestació del servei, sense perjudici, en ambdós casos, del que estableixin els convenis internacionals subscrits pel Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.