Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador


Exposició de motius

Tal com preveu la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000, especialment en els articles 17 a 25; la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, especialment en els articles 31 a 36; el Reglament de modificació del Reglament de la pesca del 5 de març del 2008, del 25 de febrer del 2010, especialment en els articles 2 a 5, i el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 30 de setembre del 2015, especialment en els articles 1 a 4, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat expedeix les llicències de temporada de caça i de pesca.
LesLleis.com

Amb l’objectiu de simplificar els tràmits administratius per obtenir aquestes llicències i facilitar-ne la tramitació en línia, es considera necessari crear uns carnets identificatius específics de caçador i de pescador.

El carnet s’obté la primera vegada que un caçador o un pescador sol·licita la llicència de temporada. Amb l’objectiu d’actualitzar la fotografia del titular, el carnet és vàlid per un període màxim de deu temporades. En el cas dels titulars menors de vint anys, aquest termini es redueix a cinc temporades. Per ser vàlid, el carnet ha d’anar sempre acompanyat del rebut de pagament de la llicència per a la temporada en curs, o del comprovant de la llicència en cas de tramitació en línia, i, si escau, dels rebuts específics que determini la normativa vigent.

El titular queda igualment sotmès a les obligacions previstes als reglaments corresponents al tipus de llicència del qual disposa.

L’expedició del carnet no té un cost específic, i el seu cost s’integra al preu vigent de la llicència que es vol obtenir. En canvi, pel que fa als duplicats per pèrdua, robatori o deteriorament, s’estableix un preu públic que correspon a la tarifa T11 vigent dels preus públics de les tramitacions administratives.

A més, es preveu que la renovació de les llicències es pugui tramitar mitjançant l’accés a l’Administració electrònica via el Mòdul d’identificació en línia (MIL), accés que el Servei de Tràmits del Govern i els comuns ofereixen gratuïtament a tots els ciutadans.

Finalment, amb l’objectiu de simplificar i d’agilitzar la tramitació de les llicències durant la temporada vinent, i segons les llicències atorgades durant la darrera temporada de caça i pesca, l’Administració emetrà d’ofici una primera sèrie de carnets que seran lliurats als titulars per via postal.

En conseqüència, a fi de regular aquests nous carnets de caçador i de pescador, el Govern, en la sessió del 10 de febrer del 2016, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, el qual entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i serà aplicable a partir de les temporades de caça i de pesca de l’any 2016.

Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular l’expedició del carnet de caçador i del carnet de pescador. Els carnets són expedits pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i acrediten que el titular disposa de la llicència corresponent, sempre que vagin acompanyats del rebut de pagament de la llicència per a la temporada en curs, o del comprovant de la llicència en cas de tramitació en línia, i, si escau, dels rebuts específics que determini la normativa vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.