Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 13 d’agost del 2014;

Vist el Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 10 desembre del 2014;

Atès que s’ha constatat, des de fa almenys 5 anys documentats, la presència de cérvols al país i que aquesta espècie, pels seus hàbits alimentaris, pot suposar una amenaça per a la conservació de l’hàbitat d’algunes espècies protegides segons el Reglament d’espècies animals protegides, del 5 de juny del 2013, i pot causar danys a l’agricultura i a la ramaderia, s’ha considerat oportú afegir aquesta espècie com a caçable regulable en la classificació de les que causen danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la fauna o la flora en general. S’estableix en aquest Reglament la regulació d’aquesta espècie i les obligacions que se’n deriven per als caçadors.

Atès que s’ha constatat que en algunes unitats de gestió l’augment de les poblacions de muflons, pels seus hàbits alimentaris, pot causar danys importants a les activitats agrícoles i ramaderes, i atès que en algunes unitats de gestió la caça acompanyada d’aquesta espècie és difícil d’aplicar, s’ha considerat oportú, sense perjudici del que estableixen els articles 13 i 14 d’aquest Reglament i el que estableix el Reglament de les espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, afegir el mufló a la llista d’espècies caçables regulables. En aquest sentit s’autoritza l’organització de batudes administratives per controlar el creixement de la població de muflons i limitar els danys causats a les explotacions.

Pel que fa a la gestió dels danys dels porcs senglars i les talpes, espècies caçables regulables, s’ha considerat convenient agilitzar els tràmits en les declaracions de danys, de forma que el Cos de Banders realitzi la gestió, el control i les autoritzacions de les operacions de regulació d’aquestes espècies, a excepció de les batudes administratives, que autoritza el ministeri responsable de la caça.

Aquest Reglament deroga el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 13 d’agost del 2014, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 30 de setembre del 2015, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 13 d’agost del 2014, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.

Reglament d’aplicació de la Llei de caça

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Les llicències de caça s’han de sol·licitar al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern, o als serveis de tràmits dels comuns, durant els dies laborables i en horaris oficials d’atenció al públic, amb el pagament previ de l’import de la llicència de caça fixat pel Govern.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.