Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 13 d’agost del 2014;

Vist el Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis del 10 desembre del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, del 13 d’agost del 2014;

Atès que els sortejos de caça de les espècies sotmeses a pla de caça en els vedats de caça, es realitzen des de fa tres anys informàticament, i s’ha comprovat la aleatorietat i funcionament del sistema, es considera mantenir els sortejos com a públics però sense la presència del Notari.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i en execució de l’acord de Govern, en la sessió del dia 30 de setembre del 2015, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, del 13 d’agost del 2014, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.

Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

El ministeri responsable de la caça elabora els plans de gestió de les espècies sotmeses a pla de caça, en funció de la unitat de gestió de cada població.

Els plans de gestió s’han de fonamentar en els principis següents:

- Anàlisi de les característiques geogràfiques, físiques, biològiques i humanes de la unitat de gestió.
- Coneixement de les poblacions faunístiques existents.
- Definició dels objectius de la gestió.
- Mitjans necessaris per aconseguir els objectius.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.