Carregant...
 


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i, d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis de l’any 2015, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de l’atur registrat al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, fan necessari introduir modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en el programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, amb l’objectiu de facilitar la intermediació entre les ofertes i les demandes de treball quan les empreses estan radicades en indrets allunyats dels principals eixos i nuclis de població.

En efecte, l’experiència pràctica ha demostrat que la intermediació esdevé molt més difícil quan les empreses que ofereixen un lloc de treball estan fora d’uns radis determinats i de les principals carreteres generals, atès que sorgeixen dificultats específiques relacionades amb el preu i el temps de desplaçament dels treballadors. En aquests casos s’ha constatat que les ofertes de treball inscrites al Servei d’Ocupació tot sovint no poden ser satisfetes si els horaris laborals no són coincidents amb els horaris del transport públic de passatgers en determinades franges horàries i, al mateix temps, els treballadors que s’adapten al perfil professional requerit no disposen de vehicle propi; o si malgrat haver-hi transport públic de passatgers o disposar de vehicle propi, els horaris laborals afegits al temps de desplaçament necessari dificulten la disponibilitat dels treballadors amb familiars que en depenen, motiu pel qual opten per les ofertes de treball que, amb les mateixes condicions salarials, no impliquen despeses o temps addicionals.

A més, les dificultats assenyalades també suposen que en el cas que inicialment es pugui dur a terme la intermediació, la relació laboral finalitzi de forma prematura, quan el treballador es troba en disposició d’acceptar una altra oferta de treball en una empresa més propera al seu domicili, que no li suposa despeses de transport associades o temps afegit de desplaçament. És per aquest motiu que les empreses que es troben lluny dels principals eixos i nuclis de població pateixen una rotació de personal molt superior.

Així doncs, la finalitat del programa que és objecte d’aquest Reglament és de fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació mitjançant, d’una banda, una subvenció a les empreses que vulguin acollir-s’hi, es trobin allunyades dels principals eixos i nuclis de població, i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals que s’estableixen; i de l’altra, un ajut econòmic individual al treballador contractat per fer front al cost del transport, ambdós per una durada màxima de dotze mesos. Tot plegat a fi d’evitar que el temps i el cost esmerçats en aquest transport i les dificultats de conciliar la vida laboral i familiar siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o provoquin una rotació de personal excessiva.

I atès que les dificultats i els impediments que vol pal·liar o remeiar el programa esdevenen més importants en la situació actual, en què com s’ha dit hi ha un descens de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació, i al mateix temps un augment del nombre de llocs de treball oferts, s’ha considerat oportú incrementar l’import de la subvenció destinada a les empreses beneficiàries del programa fins a 200 euros mensuals en lloc de 150 euros mensuals, la qual cosa revertirà en el fet que puguin oferir als treballadors destinataris del programa un salari encara més atractiu, de com a mínim 1.150 euros mensuals.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir les empreses beneficiàries i els treballadors destinataris del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera per tant les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant de les empreses beneficiàries com dels treballadors destinataris del programa, la subvenció i l’ajut que respectivament se’ls paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i dels beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 29 juny del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, d’ara endavant “el programa”, té per objecte fomentar la contractació de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina, per part de les empreses que reuneixin els requisits per acollir-se al programa i formalitzin la contractació amb les condicions de salari i d’horaris laborals previstes, mitjançant una subvenció a aquestes empreses i, al mateix temps, un ajut econòmic individual al treballador que reuneixi els requisits del programa vinculat al cost del transport, amb la finalitat d’evitar que el temps i les despeses esmerçats en el desplaçament i les dificultats de conciliar la vida laboral i la familiar siguin un impediment per intermediar les ofertes i les demandes de llocs de treball, o provoquin una rotació de personal excessiva.
Article 2. Règim jurídic

1. El programa desenvolupa les previsions establertes al Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació, de l’1 de juliol del 2010, a títol de condicions generals, llevat de la consulta prèvia prevista a l’article 15, amb la finalitat d’agilitar els tràmits i assolir l’objectiu de la contractació de manera ràpida.
LesLleis.com

2. La relació laboral que s’estableix entre les empreses i els treballadors desocupats inscrits en situació de recerca de feina al Servei d’Ocupació seleccionats per acollir-se al programa, es regula per la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals. El Departament d’Ocupació i Treball queda exonerat de qualsevol qüestió que pugui sorgir en la relació laboral entre l’empresa i el treballador.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.