Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’avaluació per obtenir la llicència de caça.


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

Atesa la Llei de caça aprovada pel Consell General en la sessió del dia 28 de juliol del 2016, el Govern, per reglament, ha d’establir el sistema d’avaluació, el contingut i el nombre mínim de convocatòries de l’avaluació per obtenir la llicència de caça;

Atenent l’objectiu establert al Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador de simplificar i agilitzar la tramitació de les llicències, s’estableix en l’article 13 que els candidats reben el carnet de caçador quan han superat l’avaluació.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i d’acord amb el Govern, en la sessió del 28 de setembre del 2016, s’acorda:
Article únic

S’aprova el Reglament d’avaluació per a obtenir la llicència de caça, que entrarà el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’avaluació per obtenir la llicència de caça

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament regula i desenvolupa el sistema d’avaluació, el contingut i el nombre mínim de convocatòries de l’avaluació per obtenir la llicència de caça establert per la Llei de caça.
LesLleis.com

2. Aquest Reglament regula i desenvolupa el sistema d’avaluació sobre coneixements de fauna, hàbitats, utilització d’armes de foc i legislació en matèria de protecció del medi, de caça i d’armes, necessari per lliurar qualsevol llicència de caça quan se sol·licita per primera vegada o després d’haver estat inhabilitat per infracció de la Llei de caça o per resolució judicial.

3. Aquest Reglament regula, igualment, el sistema de convalidació de les llicències de caça estrangeres, per als caçadors que sol·liciten per primera vegada una llicència de caça a Andorra.

4. A efectes d’aquest Reglament, es considera que una persona sol·licita per primera vegada la llicència de caça quan no pot acreditar haver estat titular d’una llicència de caça a Andorra, mitjançant la presentació de la llicència expedida.

5. El sistema d’avaluació és facultatiu per a la resta de caçadors que ja han obtingut una llicència de caça amb anterioritat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.