Carregant...
 


Decret


La posada en funcionament del túnel de les Dos Valires va permetre un nou itinerari entre la CG2 i la CG3 que evita passar per la conurbació d’Escaldes-Engordany.
LesLleis.com

L’anàlisi de risc del transport de matèries perilloses entre l’itinerari actual, a cel obert per la CG3, i el nou itinerari pel túnel de les Dos Valires, entre les poblacions d’Escaldes-Engordany i la Massana, va determinar que aquest últim itinerari era l’opció menys perillosa.

El túnel de les Dos Valires disposa de tots els equipaments de seguretat recomanats pels organismes competents en aquest àmbit (OCDE i PIARC) per permetre el pas de matèries perilloses en un túnel d’aquestes característiques.

Per aquest motiu, el Govern va aprovar, en data 25 de juliol del 2012, el Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires, el qual estableix unes mesures que s’han de respectar per garantir la seguretat dels usuaris a l’interior del túnel.

En el transcurs d’aquests anys de funcionament del túnel, s’ha constatat que seria d’utilitat que els tractors agrícoles en fessin ús per disminuir la longitud d’alguns trajectes i evitar el pas per zones urbanes d’uns vehicles que dificulten la circulació. Per aquest motiu i, atès que és un túnel amb dos tubs independents, és convenient autoritzar el pas dels vehicles agrícoles pel túnel i establir un procediment regulador de la circulació de vehicles agrícoles de forma similar a l’establert pel transport de matèries perilloses de conformitat amb el Pla de qualitat.

D’acord amb l’establert en l’article 203 de la Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, correspon al Govern establir, mitjançant reglament, les mesures de regulació de trànsit que afectin els vehicles i els transports especials o la maquinària agrícola, per raons de seguretat viària i fluïdesa de la circulació.

Per motius de claredat i de seguretat jurídica, les noves mesures s’incorporen al vigent Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses del 25 de juliol del 2012, indicat més amunt, que quedarà derogat amb l’entrada en vigor d’aquest decret.

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, i en execució de l’Acord del Govern del 28 de setembre del 2016, s’aprova el Decret regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses i de vehicles agrícoles pel túnel de les Dos Valires.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses i de vehicles agrícoles pel túnel de les Dos Valires, que entrarà en vigor el dia següent de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses i de vehicles agrícoles pel túnel de les Dos Valires

Article 1

Els vehicles objecte d’aquest Reglament són els que es troben identificats com a vehicles de transport de matèries perilloses en la legislació internacional de transport per carretera de matèries perilloses ADR i els vehicles agrícoles.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.