Carregant...
 

Decret de modificació del Decret de l’1-8-2001 pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’Associacions


L’1 d’agost del 2001, el Govern va aprovar el Reglament del Registre d’Associacions, en compliment de la disposició addicional quarta de la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000, a l’efecte de desenvolupar les disposicions del capítol tercer de la Llei esmentada.
LesLleis.com

El Reglament va optar per adscriure el Registre d’Associacions a la Secretaria General del Govern i vincular-lo als seus serveis jurídics. No obstant això, arran de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, s’ha reorganitzat i centralitzat en una nova àrea, adscrita al Departament de Justícia i Interior, les funcions de registre de totes les entitats jurídiques i d’autorització de l’exercici de professions titulades, assumides anteriorment per diversos departaments. Per aquest motiu, el Decret del 6 de maig del 2015 va crear l’Àrea d’Entitats Jurídiques i Professions Titulades, que depèn del ministeri competent en matèria de justícia, raó per la qual correspon adscriure el Registre d’Associacions prop de l’àrea i del ministeri esmentats. D’altra banda i pel mateix motiu, és oportú que les funcions que en relació amb aquest Registre exercien el cap del Gabinet Jurídic i el secretari general del Govern s’atribueixin a partir d’ara al cap de l’Àrea d’Entitats Jurídiques i Professions Titulades i al ministre competent en matèria de justícia, respectivament.

És amb aquesta finalitat que es promou aquest Decret que modifica, en tot o en part, sis articles del Reglament del Registre d’Associacions, i en què també s’aprofita l’ocasió per precisar alguna qüestió que l’experiència pràctica ha evidenciat que generava problemàtiques puntuals, com ara la documentació que cal aportar o la possibilitat que el responsable pugui ser substituït en casos taxats.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 5 d’octubre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.