Carregant...
 

Reglament del casino de joc (Text refós per LesLleis.com)


Índex

Exposició de motius
Títol preliminar. Disposicions generals
Capítol únic. Objecte i àmbit, règim jurídic i jocs autoritzats
Article 1. Objecte i àmbit
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Jocs de casino autoritzats
Article 4. Altres jocs
Títol I. Règim d’atorgament de llicència i d’autorització d’obertura i funcionament del casino
Capítol primer. Empresa titular
Article 5. Requisits de l’empresa titular
Capítol segon. Obtenció de la llicència de classe A per a l’explotació del casino de joc
Article 6. Forma d’atorgament de la llicència de classe A
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Documentació adjunta a la sol·licitud
Article 9. Tramitació
Article 10. Resolució
Capítol tercer. Autorització d’obertura i funcionament
Article 11. Sol·licitud
Article 12. Documentació complementària
Article 13. Tramitació i resolució
Article 14. Requisits formals de la resolució
Article 15. Notificació de la resolució
Article 16. Vigència i renovació
Article 17. Cancel·lació o extinció d’autoritzacions
Article 18. Modificacions de les autoritzacions
Article 19. Suspensió de l’activitat
Títol II. Sales de joc, el seu funcionament, mecanismes de control i els serveis complementaris
Capítol primer. Sales de joc
Article 20. Condicions de les sales de joc
Article 21. Accés a les sales de joc d’atzar
Article 22. Admissió
Article 23. Documents d’identificació
Article 24. Arxius d’interdiccions d’accés al joc
Article 25. Registre de visitants
Article 26. Servei d’admissió
Article 27. Excepcions a l’expedició de la targeta d’entrada
Capítol segon. Funcionament de les sales de joc
Article 28. Horaris de funcionament
Article 29. Canvi de divises i caixers automàtics
Article 30. Funcionament de les taules de joc
Article 31. Naturalesa de les apostes
Article 32. Apostes en els jocs de contrapartida
Article 33. Apostes en els jocs de cercle
Article 34. Quantitats o apostes oblidades o perdudes
Article 35. Baralles o jocs complets de naips
Article 36. Comprovació i escartejament dels naips
Article 37. Escartejador automàtic de cartes de joc
Article 38. Canvi de fitxes i plaques
Article 39. Bestretes mínimes a les taules
Capítol tercer. Mecanismes de control
Article 40. Control de resultats de cada taula de joc
Article 41. Documents i informació mínima a la sala
Article 42. Documentació comptable
Article 43. Llibres registre de bestretes i resultats en els jocs de contrapartida
Article 44. Llibres registre de resultats en els jocs de cercle
Article 45. Llibre resum de control de resultats
Article 46. Llibre registre de resultats en les màquines d’atzar oneroses
Article 47. Informació anual
Capítol quart. Serveis complementaris
Article 48. Serveis complementaris del casino de joc
Títol III. Personal del casino
Capítol primer. Normes generals sobre el personal
Article 49. Document professional (llicència de classe I)
Capítol segon. Personal directiu: el director de joc i els membres del comitè de direcció
Article 50. Òrgans de direcció dels jocs
Article 51.Nomenament dels òrgans de direcció
Article 52. Facultats dels òrgans de direcció
Article 53. Limitacions per als òrgans de direcció
Capítol tercer. Personal de serveis i de joc
Article 54. Personal de serveis i de joc
Article 55. Limitacions per al personal del casino
Article 56. Propines
Títol IV. Inspecció i sancions
Capítol únic. Inspecció
Article 57. Inspecció i vigilància
Article 58. Inspectors encarregats de la vigilància
Article 59. Ordre dels jocs
Article 60. Registre especial d’observacions
Article 61. Registre de comunicacions i de sol·licituds d’informació
Article 62. Règim sancionador
Títol V. Homologació, exportació i destrucció d’equipaments de jocs d’atzar
Capítol únic. Equipaments de jocs d’atzar
Article 63. Homologació d’equipaments de jocs d’atzar (llicència de classe J)
Article 64. Exportació i destrucció d’equipaments de joc
Títol VI. Publicitat i joc responsable
Capítol únic. Normes generals sobre la publicitat i joc responsable
Article 65. Activitats promocionals i joc responsable
Article 66. Règim de les autoritzacions
Article 67. Règim de comunicació

Títol preliminar. Disposicions generals

Capítol primer. Objecte i àmbit, règim jurídic i jocs autoritzats

Article 1. Objecte i àmbit

L’autorització, l’organització i el desenvolupament dels jocs d’atzar del casino de joc estan subjectes a les disposicions que conté la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, aquest Reglament i la resta de disposicions de caràcter general o complementari de desplegament que resultin aplicables.
Article 2. Règim jurídic

1. Te la consideració legal de casino de joc i, per tant, s’hi pot practicar els jocs d’atzar a què fan referència els articles 3 i 4 d’aquest Reglament, el local o establiment que, reunint els requisits exigits per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei 37/2014) i per aquest Reglament, obtingui la llicència atorgada pel Consell Regulador Andorrà del Joc (d’ara endavant, el CRAJ).

2. Està prohibida l’organització i la pràctica de jocs que, amb el mateix nom o diferent, constitueixin modalitats dels jocs d’atzar propis del casino de joc i es duguin a terme fora d’aquest establiment o al marge de l’autorització, dels requisits i de les condicions que estableixen la Llei i aquest Reglament. Així mateix, cap establiment que no estigui autoritzat com a casino de joc no pot disposar d’aquesta denominació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.