Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius Image

Amb l’objectiu de garantir la qualitat i la professionalitat de l’activitat del sector immobiliari, es va aprovar la Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000; tres mesos més tard i per desenvolupar reglamentàriament la forma d’accedir a la professió, se’n va aprovar el Reglament d’aplicació, el 26 de març del 2001.

Des d’aquell moment es va posar en funcionament la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari, que el Govern ha convocat com a mínim un cop l’any.

El funcionament de la prova s’ha adaptat als nous procediments i eines; a la pràctica l’autorització per exercir l’activitat s’obté de forma implícita amb l’autorització de l’obertura del negoci, moment en què cal acreditar el compliment dels requisits específics, tant ètics com econòmics, per exercir la professió.

Transcorreguts setze anys des de l’aprovació del Reglament i amb l’ampli desenvolupament normatiu en altres matèries com l’ordenació del sòl, les obligacions documentals i comptables, les obligacions fiscals i les normes de lluita contra el blanqueig, la professió dels agents i gestors immobiliaris és cada cop més multidisciplinària i més exigent.

Mitjançant la prova d’aptitud professional, el ministeri competent en matèria de comerç, amb la col·laboració del Col·legi d’Agents i Gestors i Immobiliaris d’Andorra (AGIA), és el responsable de validar el bon coneixement de les particularitats legals i administratives de les persones que volen exercir la professió amb la diligència oportuna.

El creixement de l’exigència professional també és aplicable al coneixement i l’ús del català, que des de l’aprovació de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, també està cada cop més consolidada en els diferents sectors de l’economia del país. A aquest efecte, es modifica el funcionament de la prova de capacitació, en què ja no es procedirà a una comprovació ad hoc del coneixement de català sinó que se substitueix per l’acreditació del nivell exigit per aquest Reglament mitjançant els diplomes oficials.

Per a una millor comprensió i seguretat jurídica, es publica íntegrament el text i es deroga l’anterior.

Pels motius anteriors, el Govern, en la sessió de l’11 de gener del 2017, aprova el Decret de modificació següent:

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Exposició de motius

Amb l’objectiu de garantir la qualitat i la professionalitat de l’activitat del sector immobiliari, es va aprovar la Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000; tres mesos més tard i per desenvolupar reglamentàriament la forma d’accedir a la professió, se’n va aprovar el Reglament d’aplicació, el 26 de març del 2001.

Des d’aquell moment es va posar en funcionament la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari, que el Govern ha convocat com a mínim un cop l’any.

El funcionament de la prova s’ha adaptat als nous procediments i eines; a la pràctica l’autorització per exercir l’activitat s’obté de forma implícita amb l’autorització de l’obertura del negoci, moment en què cal acreditar el compliment dels requisits específics, tant ètics com econòmics, per exercir la professió.

Transcorreguts setze anys des de l’aprovació del Reglament i amb l’ampli desenvolupament normatiu en altres matèries com l’ordenació del sòl, les obligacions documentals i comptables, les obligacions fiscals i les normes de lluita contra el blanqueig, la professió dels agents i gestors immobiliaris és cada cop més multidisciplinària i més exigent.

Mitjançant la prova d’aptitud professional, el ministeri competent en matèria de comerç, amb la col·laboració del Col·legi d’Agents i Gestors i Immobiliaris d’Andorra (AGIA), és el responsable de validar el bon coneixement de les particularitats legals i administratives de les persones que volen exercir la professió amb la diligència oportuna.

El creixement de l’exigència professional també és aplicable al coneixement i l’ús del català, que des de l’aprovació de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, també està cada cop més consolidada en els diferents sectors de l’economia del país. A aquest efecte, es modifica el funcionament de la prova de capacitació, en què ja no es procedirà a una comprovació ad hoc del coneixement de català sinó que se substitueix per l’acreditació del nivell exigit per aquest Reglament mitjançant els diplomes oficials.

Per a una millor comprensió i seguretat jurídica, es publica íntegrament el text i es deroga l’anterior.

Pels motius anteriors, el Govern, en la sessió del 20 de desembre del 2016, aprova el Decret de modificació següent:

Modificada per la Correcció d’errata, del 18 de gener del 2017, per la qual s’esmena un error de transcripció constatat al Decret, de l’11 de gener del 2017, pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris.


Article únic

S’aprova la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris

Capítol primer. Condicions de la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari

Article 1. Periodicitat de la prova

Als efectes previstos en l’article 3, apartat 3, de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, el ministeri competent en matèria de comerç convoca una prova d’aptitud com a mínim cada dos anys. Sense perjudici d’això, pot convocar una prova sense esperar aquest termini si el nombre de candidats en justifica la convocatòria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.