Carregant...
 


Decret


El 25 de maig del 2017 es va aprovar la Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’essers humans i protegir-ne les víctimes, la qual modifica diferents articles de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. En conseqüència, la Llei 9/2017 també incideix en el contingut del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016, atès que aquesta norma reglamentària desenvolupa les disposicions de la Llei 6/2014.

En efecte, les modificacions que fa la Llei 9/2017 concerneixen, en primer lloc, els requisits generals que estableix el Reglament esmentat, en concret pel que fa al requisit de la residència. Per aquest motiu cal incloure-hi que les persones víctimes del tràfic d’éssers humans a les quals s’hagi atorgat un període de reflexió i de recuperació i, si escau, els seus fills menors d’edat, poden accedir durant aquest període a les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris que els puguin correspondre d’acord amb la Llei 9/2017.

D’altra banda, la Llei 9/2017 regula les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris específiques per a les persones víctimes del tràfic d’éssers humans, que consisteixen en la cobertura de les necessitats bàsiques de manutenció, higiene personal, allotjament i roba; l’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i les despeses de retorn assistit al país de procedència o les despeses derivades del desplaçament a un altre país que sol·liciti la víctima i que li garanteixi seguretat i suport. A més, la Llei 9/2017 estableix que aquestes prestacions s’han de satisfer a través dels ajuts ocasionals que preveu l’article 28, apartat 2, lletres a) i d), de la Llei 6/2014, i que es tracta de prestacions garantides, mitjançant l’ampliació de l’abast de l’article 28, apartat 6, de la Llei 6/2014.

Per aquest motiu es promou una nova modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, en concret dels articles 2, 15 i 16 del Reglament esmentat, relatius als requisits generals de les prestacions econòmiques, als tipus d’ajuts econòmics ocasionals i als requisits específics que en dimanen, i a les quanties màximes dels ajuts econòmics ocasionals, respectivament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 2 d’agost del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.